Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1500/GA, 7 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1500/GA

betreft: [klager] datum: 7 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.R. Kellerman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 mei 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie De Karelskamp te Almelo,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Karelskamp in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. A.R. Kellerman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de beslissing om klager tijdelijk onder te brengen in de gesloten setting van het huis van bewaring van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Almelo (beklagnummer Al 2012/66).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft op 5 april zelf een klaagschrift ingediend. Klagers raadsman heeft op 1 mei 2012 een nadere motivering van het reeds door klager ingediende
klaagschrift ingediend, hetgeen ook blijkt uit de inhoud van het aanvullende klaagschrift van de raadsman. De beklagcommissie heeft het aanvullende klaagschrift als een aparte klacht aangemerkt en klager niet-ontvankelijk verklaard in deze klacht
wegens
overschrijding van de beklagtermijn. Dit is feitelijk onjuist. Primair verzoekt klager om het beroep gegrond te verklaren en hem alsnog ontvankelijk te verklaren in zijn klacht. In dit verband verzoekt de raadsman de voorzitter van de beroepscommissie
om de beslissing van de directeur van 4 april 2012 te schorsen. Subsidiair wordt verzocht om het beklag van klager tegen de beslissing tot tijdelijke onderbrenging in een gesloten setting gegrond te verklaren, omdat de beslissing op onjuiste gronden is
genomen. Meer subsidiair stelt klager dat er procedurele gebreken kleven aan de beslissing van de directeur. Klager verzoekt om te worden gehoord.

De directeur heeft gepersisteerd bij zijn standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagrechter.

3. De beoordeling
Klager heeft naar voren gebracht dat hij wil worden gehoord. Dit verzoek wijst de beroepscommissie af nu, klager onvoldoende heeft onderbouwd waarom het nodig zou zijn hem te horen. De beroepscommissie acht zich op basis van de stukken voldoende
ingelicht om op het beroep te kunnen beslissen.

De beroepscommissie stelt vast dat klager op 5 april 2012 een klaagschrift heeft ingediend, zonder daarin de gronden te vermelden, tegen de op 4 april 2012 genomen beslissing van de directeur om klager tijdelijk onder te brengen in de gesloten setting
van het huis van bewaring van de p.i. Almelo. Dit beklag van klager heeft het beklagnummer Al 2012/57 gekregen. Door middel van de brief van 1 mei 2012 heeft klagers raadsman onder de kop “Betreft: Klaagschrift - [klager], een klaagschrift als bedoeld
in artikel 60 e.v. Pbw ingediend tegen de beslissing van de directeur van 4 april 2012. Deze brief is door de beklagcommissie aangemerkt als een afzonderlijk klaagschrift en heeft het beklagnummer Al 2012/66 gekregen.

In de brief van 1 mei 2012 (beklagnummer Al 2012/66) heeft de raadsman de volgende zin opgenomen: ‘Hierbij volgt nog een nadere motivering van het reeds binnen de termijn ingediende klaagschrift’. Op grond van het voorgaande is de beroepscommissie van
oordeel dat de raadsman heeft bedoeld een aanvullend klaagschrift met daarin vermeld de gronden waarop het beklag is gebaseerd, in te dienen. De beroepscommissie is van oordeel dat het klaagschrift van 1 mei 2012 ten onrechte is aangemerkt als een
afzonderlijk beklag en ten onrechte niet is betrokken bij het beklag met beklagnummer Al 2012/57. Nu de beklagcommissie bij de locatie De Karelskamp te Almelo nog niet heeft beslist op het beklag van klager met beklagnummer Al 2012/57, zal de
beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en de beklagcommissie verzoeken om het klaagschrift van de raadsman met beklagnummer Al 2012/66 te betrekken bij de behandeling van het door klager ingediende klaagschrift met beklagnummer
Al 2012/57.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verzoekt de beklagcommissie om het klaagschrift met beklagnummer Al 2012/66 te betrekken bij de behandeling van het klaagschrift met beklagnummer Al 2012/57.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
F.A. Groeneveld, secretaris, op 7 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven