Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1582/GA, 7 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1582/GA

betreft: [klager] datum: 7 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 mei 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Grave, waarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. A.S. van der Biezen, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het kwijtraken van diverse goederen, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Klager heeft alleen een deel van zijn goederen teruggekregen.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Klagers goederen zijn gevonden in de opslagruimte van de p.i. Deze zijn opgestuurd aan klager en de p.i. heeft haar excuses aangeboden. Dat klager de goederen nog niet heeft ontvangen is niet te wijten
aan
de p.i.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het oordeel van de beklagrechter geen tegemoetkoming toe te kennen. De beroepscommissie is van oordeel dat nu onweersproken is gebleven dat klagers goederen vermist waren en klager een tijd zonder zijn
goederen heeft moeten doen, aan klager een tegemoetkoming toegekend moet worden van € 15,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
P.A.M. Peters, secretaris, op 7 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven