Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1943/GV, 26 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:26-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1943/GV

betreft: [klager] datum: 26 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 juni 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager stelt 23 juli 2012 met het programma Terugdringen Recidive (TR) te starten. Klager wil nu wel meewerken en stelt geen wraakgevoelens meer te hebben. Klagers moeder is twee jaar geleden overleden. Klager heeft met kerst onschuldig in detentie
verbleven. Klager was boos omdat hij niet tegen onrecht kan. Hij had zijn verlof bij zijn vader en zus willen doorbrengen. Klager heeft geen verkeerde bedoelingen, hij zal ook netjes terugkeren naar de inrichting na verlof. Hij heeft al veel geregeld,
kan in januari 2013 aan het werk en heeft zich beziggehouden met eigen woonruimte. Klager stelt onschuldig in detentie te verblijven en door anderen in de maling te zijn genomen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft in eerste instantie aangegeven niet mee te willen werken aan het advies van de reclassering en is hier later op teruggekomen. Inmiddels is het advies van de reclassering opgesteld en doorgestuurd naar de afdeling TR van de inrichting waar
klager thans verblijft naar aanleiding waarvan zij een detentieplan zullen opstellen. Mogelijk zou dit het niet openstaan voor gedragsbeïnvloeding kunnen veranderen en het accepteren van reclasseringstoezicht. Klager heeft aangegeven dat hij het leven
van het slachtoffer zuur zou maken door bijvoorbeeld de banden van zijn auto lek te steken of de auto in brand te steken. Daarmee heeft hij aangegeven boos te zijn op zijn kennis en aangegeven dat deze kennis nog wel een keer één of twee Roemenen op
bezoek krijgt die hem dan wel een steegje intrekken. Klager is hier later op teruggekomen en stelt dat hij de dreigementen niet waar zal maken. Uit het advies van de reclassering blijkt dat dat niet kan worden uitgesloten. Klager is bekend met
alcoholmisbruik, ook tijdens het gepleegde delict heeft hij alcohol gebruikt en had hij blikken bier bij zich. De reclassering is van mening dat er sprake is van problematisch alcoholgebruik. Klager heeft geen vaste woonplaats of verblijfplaats. Hij
verblijft regelmatig in de nachtopvang van de stichting Neos. Klager heeft bij Neos aan twee begeleidende woontrajecten meegedaan, beide zijn vroegtijdig beëindigd. Hij heeft onder andere bij “Tussenstap” gewoond, waar hij is uitgezet in verband met
overlast en alcoholgebruik. Klagers trajectbegeleidster geeft aan dat er nu eerst moet worden gekeken naar klagers motivatie. Hij houdt zich slecht aan afspraken, neemt geen verantwoording, legt de schuld buiten zichzelf en houdt zich staande met mooie
praatjes. Het is te vroeg om klager met verlof te laten gaan nu er geen detentieplan aanwezig is, gezien de betrouwbaarheid van klager en dat er sprake is van een hoog risico op het onttrekken aan voorwaarden.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie De Boschpoort Breda heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Bosch heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van één jaar met aftrek, wegens het plegen van diefstal vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen. Aansluitend dient hij eventueel een gevangenisstraf van zeven dagen en een subsidiaire hechtenis van één
dag
te ondergaan. Klagers fictieve einddatum valt op 30 november 2012.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag.

Klagers verlofaanvraag is afgewezen omdat klager onbetrouwbaar is, afspraken niet nakomt en er een hoog risico is op het onttrekken aan voorwaarden. De bestreden beslissing is onder andere gebaseerd op het advies van de reclassering en het advies van
de
afdeling TR. Het advies van de reclassering, noch het advies van TR, noch andere stukken waaruit zou blijken dat er een hoog risico is op onttrekken aan voorwaarden en gebleken onbetrouwbaarheid van klager zijn in beroep overgelegd. Evenmin wordt in
het
Advies Vrijheden IZ Algemeen Verlof een samenvatting gegeven van deze informatie. Gelet op het vorenstaande is de beslissing van de Staatssecretaris onvoldoende verifieerbaar voor de beroepscommissie. De beroepscommissie zal derhalve het beroep gegrond
verklaren en de bestreden beslissing vernietigen en de Staatssecretaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak. Zij ziet geen
reden om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 26 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven