Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1728/GB, 14 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1728/GB

Betreft: [klager] datum: 14 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.S. Engels, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 10 juni 2008 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen. Op 26 april 2012 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Hoogeveen, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris gaat niet in op de argumenten. Klager verbleef bijna vier jaar in de locatie Norgerhaven. In die tijd is er niet eerder sprake geweest van een disciplinaire
straf.
Tijdens een celcontrole op 6 april 2012 zijn er twee mobiele telefoons, een telefoonlader, twee telefoonkaarten en contant geld aangetroffen. Dit betreft een incident waar klager voor is bestraft. De overplaatsing ziet hij als extra straf. Bovendien
zijn medegedetineerden waar eveneens contrabande is aangetroffen niet overgeplaatst. Er is nooit sprake geweest van negatief functioneren binnen de inrichting. Klager is van mening dat er onjuistheden staan vermeld in het selectieadvies. Voorts kan
zijn
82 jaar oude vader hem, gelet op de afstand en zijn gezondheidstoestand, nu niet meer bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Bij een zoekactie op klagers cel zijn twee mobiele telefoons, een losse simkaart en telefoonkaarten aangetroffen. Voorts laat klager structureel negatief-,
grensverleggend- en gokgedrag zien. Hiermee verstoort hij de orde in de inrichting. Om voorstaande redenen is klagers verblijf in de locatie Norgerhaven niet langer wenselijk. Bovendien is klager overgeplaatst naar de dichtstbijzijnde inrichting om
eventuele bezoekproblemen te beperken.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Hoogeveen is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klagers verblijf in de locatie Norgerhaven, gelet op de over zijn gedrag in de inrichting en/of persoonlijkheid verstrekte gegevens, niet langer wenselijk was. Hetgeen klager heeft
aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Het staat klager vrij na een half jaar om overplaatsing te verzoeken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
P.A.M. Peters, secretaris, op 14 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven