Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1818/GA, 13 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:13-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1818/GA

betreft: [klager] datum: 13 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K.C. van Hoogmoed, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 1 juni 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij locatie Nieuwersluis,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster alsmede haar raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie, wegens positieve score op een urinecontrole en het herhalingsonderzoek.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en de directeur
Namens klaagster is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klaagster heeft nooit alcohol genuttigd en daarom is het onmogelijk dat de positieve test betreffende ethanol het gevolg is van alcoholgebruik. Zij
heeft tegen een eerdere soortgelijke beslissing van de directeur bezwaar en beroep ingesteld. Uit het rapportage van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat de test mogelijk vals-positief is. Voorts blijkt uit de rapportage dat er alcohol in de
urine kan worden geproduceerd als de urine glucose bevat en er sprake is van een (urineweg)infectie met een bacterie of gist die alcohol kan produceren. De conclusie van het rapport is dat diabetes en urineweginfecties in principe een positieve uitslag
op ethanol in de urine kunnen veroorzaken. Klaagster is op grond van vals positieve uitslagen gestraft.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat, gelet op haar uitspraak van 9 juli 2012,
nr. 12/517/GA, waarin een soortgelijke zaak van klaagster uitvoerig is beoordeeld, ook thans in de huidige zaak niet met zekerheid is vast te stellen of de positieve uitslag is veroorzaakt door alcoholconsumptie. Het beroep en het onderliggende beklag
dienen daarom gegrond te worden verklaard. Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klaagster een tegemoetkoming toe. De beroepscommissie zal de tegemoetkoming vaststellen op € 37,50.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klaagster een tegemoetkoming toekomt van € 37,50.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
P.A.M. Peters, secretaris, op 13 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven