Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0555/GM, 10 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/555/GM

betreft: [klager] datum: 10 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Zuyderbos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 7 februari 2012 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 juli 2012, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord. De tandarts verbonden aan de p.i. Zuyderbos heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur van 26 januari 2012, betreft de inadequate behandeling van klagers kies.

2. De standpunten van klager en de tandarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. Klager blijft na een ingreep door de tandarts pijn houden. De kies is mobiel geworden. De tandarts geeft als optie het trekken van de kies en het plaatsen van een kunstharsprothese. Klager is het hier niet
mee eens. Hij wil een kroon of brug. Een kunstharsprothese tast zijn tandvlees en tanden aan. Klager wil een dusdanige behandeling dat er geen risico op beschadiging bestaat. Zolang dat niet kan worden gegarandeerd, is er naar zijn mening sprake van
onzorgvuldig medisch handelen.

De tandarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Naar aanleiding van pijnklacht 38 kreeg klager een endodontische behandeling. Na een jaar bleek de kies mobiel. Een herbehandeling bleek niet mogelijk. Klager is uitleg gegeven over de prognose en de
mogelijkheden van een herstel van de kauwfunctie. Tevens is hem uitgelegd wat de beperkingen zijn van behandelingen binnen Justitie. Klager gaat hiermee niet akkoord. Klager zal moeten accepteren dat binnen Justitie de behandelmogelijkheden wat betreft
het herstellen van de kauwfunctie beperkt zijn.

3. De beoordeling
Klager heeft een mobiele kies en wil niet ingaan op de door de tandarts geboden mogelijkheid de kies te trekken en eventueel een kunstharsprothese te plaatsen. Klager wil een kroon of brug.
Op grond van de stukken en de ter zitting van de beroepscommissie gegeven toelichting is de beroepscommissie van oordeel dat het handelen van de tandarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. De
inrichtingstandarts heeft datgene ondernomen wat mogelijk was. Binnen detentie is er geen andere technische oplossing mogelijk voor klagers problemen met zijn kies. Niet gebleken is dat er een medische noodzaak bestaat voor het plaatsen van een brug.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. L.E.M. Kleipool en dr. H.J.P. Kroeze, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 10 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven