Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1572/GA, 27 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:27-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1572/GA

betreft: [klager] datum: 27 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.K. Cheng, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 januari 2012 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zoetermeer in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. W.K. Cheng om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat klagers medicatie in het weekend een uur te laat aan hem is uitgereikt.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager dient op voorgeschreven tijden, te weten om 08.00 uur, 11.30 uur, 16.30 uur en 21.00 uur, zijn medicatie te krijgen. In het weekend begint het personeel echter pas om 09.00 uur met het uitdelen van de medicatie. Tijdens de beklagzitting is
vastgesteld dat in het weekend het langsbrengen van de medicatie pas vanaf 09.00 uur geschiedt en dat gedetineerden feitelijk pas na 09.00 uur hun medicatie ontvangen. Er was geen sprake van een overmachtsituatie en klager heeft in ieder geval een uur
moeten wachten op zijn medicijnen. Klager heeft meerdere keren aangegeven dat hij in het weekend altijd langer dan een uur moet wachten op zijn medicijnen en dat hij van mening is dat, als de medicatie in vorige inrichtingen ook op tijd kon worden
verstrekt, dit ook zou moeten kunnen in de locatie Zoetermeer. Verwezen wordt naar de uitspraak van de beroepscommissie nr. 11/2430/GA. Medicijnen dienen op het voorgeschreven tijdstip te worden uitgereikt. In ieder geval niet later dan een uur na de
voorgeschreven tijd.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Door de directeur is in de reactie op het beklag aangegeven dat informatie is ingewonnen bij de medische dienst en dat de uitreiktijden voor medicatie richttijden zijn. Bij afwijking van deze tijden zou dit geen nadelige gevolgen op moeten leveren.
Door
klager is niet aangevoerd welk nadeel hij zou hebben ondervonden van het wat later uitreiken van zijn medicatie.
Gelet op het bovenstaande kan naar het oordeel van de beroepscommissie hetgeen is aangevoerd in beroep niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 27 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven