Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2268/SGB, 24 juli 2012, schorsing
Uitspraakdatum:24-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2268/SGB

Betreft: [klager] datum: 24 juli 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift tevens beroepschrift, ingediend door mr. R.W.
van Zanden, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in Intramuraal Motivatiecentrum van Tactus verslavingszorg te Rekken.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 16 juli 2012 tot plaatsing in de gevangenis van de locatie
De
Kruisberg te Doetinchem.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het bezwaarschrift van 11 juli 2012, van de beslissing op het bezwaarschrift van 16 juli 2012 en van schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris van 23 juli 2012.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde
is daarom slechts de vraag of de beslissing van de selectiefunctionaris is genomen in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de beslissing
van de selectiefunctionaris.

Namens verzoeker is aangevoerd dat hij door de politierechter te Almelo op 10 november 2011 bij verstek is veroordeeld voor vermogensdelicten, gepleegd in 2010. Verzoeker, die de status heeft van veelpleger, is op 24 februari 2012 voor een soortgelijke
strafzaak verschenen bij de politierechter te Almelo en bij de strafoplegging is rekening gehouden met het advies van Tactus verslavingszorg om verzoeker in verband met zijn succesvolle opname - sinds september 2011 - bij Tactus een geheel
voorwaardelijke straf op te leggen. Vanwege verzoekers motivatie en zijn enorme vooruitgang heeft de politierechter verzoeker een taakstraf opgelegd en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar en reclasseringscontact,
opdat verzoeker opgenomen kon blijven bij Tactus.

De selectiefunctionaris is in de reactie op het bezwaarschrift en in de reactie op het schorsingsverzoek enkel ingegaan op de formele aspecten van de tenuitvoerlegging. Aangevoerd is dat verzoeker op 30 maart 2012 kennis heeft genomen van de uitspraak
van 10 november 2011 en nagelaten heeft om tijdig beroep in te stellen en dat zijn ingediende gratieverzoek geen opschortende werking heeft. De selectiefunctionaris heeft niet betwist dat verzoekers behandeling bij Tactus sinds september 2011
succesvol
verloopt en heeft niet inhoudelijk gereageerd op hetgeen namens verzoeker is aangevoerd.
De voorzitter is van oordeel dat het belang van verzoeker bij behandeling van zijn verslaving dermate groot is dat een schorsing van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf is aangewezen tot het moment waarop de beroepscommissie op het beroep zal
hebben beslist. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de selectiefunctionaris tot het moment waarop de beroepscommissie op het beroep heeft beslist. Aan de beroepscommissie zal worden verzocht om het beroep met voorrang te behandelen.

Aldus gedaan door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris op 24 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven