Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1498/GB, 24 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1498/GB

Betreft: [klager] datum: 24 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.J. Jansen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden te Poortugaal opnieuw afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 2 maart 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 19 juli 2012 is hij geplaatst in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van de penitentiaire inrichtingen Amsterdam-Overamstel.

3. Ontvankelijkheid
Klagers beroep met kenmerk 12/401/GB gericht tegen een eerdere afwijzing van een identiek verzoek is door de beroepscommissie op 1 mei 2012 gegrond verklaard en de selectiefunctionaris is opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen. Bij beslissing van
9 mei 2012 heeft de selectiefunctionaris het verzoek opnieuw afgewezen.
Uit een door klager ondertekende verklaring van 6 juli 2012 volgt dat klager ‘onder uitdrukkelijke toezegging van de selectiefunctionaris om alles in het werk te stellen om klager vervroegd in een tbs-kliniek te plaatsen, zal meewerken aan
overplaatsing
naar het PPC in Amsterdam’.
Ook uit het schrijven van klagers advocaat van 11 juli 2012 volgt dat klager ‘onder deze uitdrukkelijke voorwaarden akkoord gaat met een (tijdelijke) plaatsing in het PPC te Amsterdam’. In dit licht gezien, is de beroepscommissie van oordeel dat het
belang aan klagers beroep is komen te ontvallen. Zij zal derhalve klager niet-ontvankelijk verklaren in het beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven