Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1404/GB, 24 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1404/GB

Betreft: [klager] datum: 24 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep en de nadere toelichting van de raadsman, mr. D.C. Vlielander.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichtingen Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 7 januari 2012 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Er is wel sprake van een bijzondere omstandigheid die reden geeft tot overplaatsing. De gezondheidstoestand van klagers moeder is sterk achteruitgegaan. Om die reden wil klager
dichterbij
zijn familie in Amersfoort geplaatst worden. Medische stukken ter onderbouwing van de gezondheidstoestand van zijn moeder zullen worden nagezonden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket te Assen. In het kader van regionale plaatsing als bedoeld in artikel 24, eerste lid van de Regeling
selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerde is klager in het h.v.b. van de p.i. Ter Apel geplaatst. Dat het voor zijn bezoek lastig is, vanwege de reisafstand, klager te bezoeken is begrijpelijk. Het is echter niet onmogelijk. Daarnaast zijn
bezoekproblemen inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Deze bijzondere omstandigheden zijn niet aanwezig. Bovendien heeft hij zijn familie zelf geadviseerd niet op bezoek te komen
vanwege de reisafstand. Klager ontvangt wel bezoek van vrienden en kennissen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Slechts in bijzondere gevallen
wordt een uitzondering gemaakt. Er dient dan sprake te zijn van een voldoende sociale en/of medische indicatie, onderbouwd door verklaringen van een deskundige. Deze verklaringen zijn door klager niet overgelegd. Bovendien blijkt uit het selectieadvies
van 23 april 2012 dat hij zijn familie heeft geadviseerd om vanwege de reisafstand niet op bezoek te komen. Nu klager is ingesloten voor het parket Assen en hetgeen hij overigens naar voren heeft gebracht redelijkerwijs niet kan worden opgevat als een
bijzonder geval als hiervoor bedoeld, kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal
derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 24 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven