Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1959/SGA, 28 juni 2012, schorsing
Uitspraakdatum:28-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1959/SGA

Betreft: [klager] datum: 28 juni 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. A.P. Visser, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zoetermeer.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van genoemde locatie d.d. 25 juni 2012, inhoudende dat verzoeker niet langer arbeidsongeschikt wordt
geacht.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 25 juni 2012 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 27 juni 2012.

1. De beoordeling
Op grond van de stukken is het volgende gebleken. Verzoeker stond al enige tijd als arbeidsongeschikt vermeld. Bij controle is naar voren gekomen dat aan verzoekers arbeidsongeschiktheid geen termijn was gekoppeld en dat verzoeker hoogstwaarschijnlijk
gewoon weer aan het arbeidsproces kon deelnemen. Verzoeker was min of meer uit het zicht van de huisarts verdwenen. De huisarts heeft verzoeker vervolgens opgeroepen voor het spreekuur maar verzoeker wenste aan deze oproep geen gehoor te geven. Om deze
reden heeft de huisarts verzoeker – dus zonder verzoeker te hebben gezien - arbeidsgeschikt verklaard. Door een verpleegkundige van de medische dienst is een en ander op papier gezet. Gelet op vorenstaande is er geen sprake van een beslissing als
bedoeld in artikel 60, eerste lid van de Pbw en kan verzoeker niet in zijn schorsingsverzoek worden ontvangen.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gegeven door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 28 juni 2012.

secretaris voorzitter

Naar boven