Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1373/GB, 23 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1373/GB

Betreft: [klager] datum: 23 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W. Hendrickx, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 april 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 27 mei 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen, op de afdeling Extra Zorg Voorziening (EZV). Op 21 maart 2012 is hij overgeplaatst naar de p.i. Hoogeveen, waar hij ook op de EZV afdeling
verblijft.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Vooralsnog is niet gebleken dat klager Viagra en wiet in zijn bezit had. Voorts zou er bij het personeel sprake zijn van een beschadigd vertrouwen in klager. Dit is geen juridische kwalificatie,
echter wel de reden geweest van klagers overplaatsing.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is overgeplaatst omdat hij een handelshoeveelheid contrabande in bezit had. Dat de 34 Viagra pillen voor privégebruik bedoeld zijn is opmerkelijk, maar wellicht
niet onmogelijk. Het bezit van 34 pillen Viagra op cel is echter niet toegestaan en wordt gezien als contrabande. Het vertrouwen dat het personeel in klager stelde is hierdoor beschadigd. Het is geen juridische kwalificatie of reden tot overplaatsing.
Het is wel een factor van belang die meespeelt bij het verdere verloop van klagers detentie.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Hoogeveen is een inrichting voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie is van oordeel dat de enkele vondst van contrabande op de cel van klager niet zonder meer tot de conclusie kan leiden dat het vertrouwen in klager zodanig beschadigd is dat hij niet langer geschikt is voor verblijf op die
afdeling in Norgerhaven. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat klager reeds in reactie op de vondst disciplinair is gestraft en dat uit het selectieadvies volgt dat klager niet eerder te maken heeft gehad met contrabande. Van andere
factoren die hebben meegespeeld bij de beslissing tot overplaatsing is niet gebleken. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet derhalve bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als
onredelijk
en onbillijk worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst
daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 23 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven