Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1366/GB, 23 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1366/GB

Betreft: [klager] datum: 23 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 april 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 17 juni 2010 gedetineerd. Hij verblijft in locatie Zuid te Arnhem.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klagers moeder heeft in coma gelegen en kan als gevolg hiervan alleen onder begeleiding op bezoek komen. Klager kan indien nodig een doktersverklaring overleggen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium, aldus de Raad in haar uitspraak op 23 juni 2003, nr. 03/699/GB. Klager is met tussenkomst van het bureau selectie- en
detentiebegeleiding (b.s.d.) gevraagd naar een advies van de medisch adviseur omtrent klagers moeder. Klager heeft hierop niet gereageerd. Om die reden kunnen er geen bijzondere omstandigheden worden vastgesteld.

4. De beoordeling
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Klager heeft zijn bezoekproblemen niet schriftelijk onderbouwd met een medische verklaring. Om die reden kan een
bijzondere omstandigheid niet worden vastgesteld. Bovendien blijkt uit het selectieadvies van 12 april 2012 dat klager niet verstoken is van bezoek. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging
van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 23 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven