Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0581/GA e.v., 23 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/581/GA, 12/721/GA, 12/722/GA, 12/723/GA, 12/724/GA, 12/725/GA, 12/726/GA, 12/727/GA, 12/728/GA, 12/729/GA, 12/730/GA, 12/731/GA, 12/732/GA, 12/733/GA, 12/734/GA, 12/735/GA, 12/736/GA, 12/737/GA, 12/738/GA, 12/739/GA, 12/740/GA, 12/741/GA,
12/742/GA, 12/743/GA, 12/822/GA, 12/823/GA, 12/824/GA, 12/825/GA, 12/826/GA, 12/827/GA en 12/829/GA

betreft: [klager1] en 22 medegedetineerden datum: 23 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

gericht tegen 23 uitspraken van 8 februari 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op klachten van [klager 1] en 22 medegedetineerden, verder te noemen klagers. Aan deze uitspraak is als bijlage een lijst met namen van
klagers gevoegd.

En van acht beroepschriften van respectievelijk [8 klagers], gericht tegen de hoogte van de door de beklagrechter aan hen toegekende tegemoetkoming.

Alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 juni 2012, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord [...] namens klagers en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Vught.

Namens klagers was, als vertegenwoordiger, [klager 1] opgeroepen. Door omstandigheden kon genoemde [klager 1] niet door de beroepscommissie worden gehoord. Hij heeft gezorgd dat een vervanger ter zitting aanwezig was en deze is gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het door klagers moeten inkorten van het luchtmoment in verband met de uitlevering van bestelde winkelgoederen, waaronder diepvrieswaren.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en aan klagers een tegemoetkoming toegekend van € 10,=.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De luchttijd voor klagers afdeling was van 15.25 uur tot 16.25 uur. Vanuit de inrichtingswinkel, die gesitueerd is in het arbeidscentrum, worden de bestellingen ingepakt in boxen. Alle afdelingen moeten van daaruit worden bevoorraad. Inmiddels is het
uitleverschema aangepast. Er is voor gekozen de uitlevering niet meer tijdens het luchten plaats te laten vinden. Indertijd geschiedde het uitleveren steeds omstreeks 16.15 uur. Het is mogelijk dat dit incidenteel iets eerder gebeurde. De directeur
heeft navraag gedaan bij de medewerkers van de inrichtingswinkel en van hen begrepen dat diepvriesspullen maximaal één uur buiten de diepvries kunnen blijven. In het merendeel van de gevallen waarin wordt geklaagd, zijn de bestelde goederen tien tot
vijftien minuten voor het einde van het luchtmoment aangeleverd. De klagers hadden in die gevallen voldoende tijd om die goederen te controleren en op te bergen na afloop van het luchten. Zij hebben er toen steeds zelf voor gekozen om het luchtmoment
af
te breken. Niet is aangetoond dat er werkelijk schade is ontstaan door de, in de ogen van klagers, te vroege levering. Inmiddels is de planning aangepast. De directeur is van mening dat er daarom, als de beroepscommissie al tot een gegrond verklaring
zou komen, geen reden is voor het toekennen van een tegemoetkoming.

De vertegenwoordiger van klagers heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Nadat de beklagcommissie uitspraak heeft gedaan is het nog enkele keren niet goed gegaan met de uitreiking van de winkelboxen. Inmiddels is een en ander wel goed geregeld. De winkelboxen zouden omstreeks 16.10 uur op de afdeling afgeleverd moeten
worden. In de regel, in ongeveer 80 procent van de gevallen, werden de winkelboxen echter al om 15.50 uur op de afdeling bezorgd. Om de winkelgoederen, waaronder ook diepvriesspullen, te controleren en op te bergen, dienden klagers eerder terug te
keren
van de luchtplaats. Feitelijk werd dus, door die te vroege levering, de luchttijd ingekort.

Door en namens klagers is het beroep tegen de hoogte van de tegemoetkoming schriftelijk nog als volgt toegelicht.
Klagers zijn van mening dat iedere beklagzaak afzonderlijk zou moeten worden beoordeeld. Daarom zouden klagers van wie meerdere klachten gegrond zijn verklaard een hogere tegemoetkoming moeten krijgen, te weten voor iedere gegrondverklaarde klacht een
tegemoetkoming van € 10,=.

3. De beoordeling
Vaststaat dat de voor klagers bestemde winkelgoederen, waaronder ook diepvriesproducten, vele malen ter uitlevering zijn aangeboden op de verblijfsafdeling van klagers, terwijl zij op dat moment in staat werden gesteld gebruik te maken van het hun
(wettelijk) toekomende recht tot luchten. Thans is het ondoenlijk om nog vast te stellen op welke tijdstippen de goederen precies werden uitgeleverd en dus ook niet om vast te stellen welke keren de goederen wel en welke keren ze niet binnen de
kennelijk aanvaardbaar geachte termijn van een uur werden uitgeleverd.
In ieder geval was de uitlevering van diepvriesproducten voor zover deze plaatsvond ruim voor einde luchttijd onaanvaardbaar, omdat de diepvriesproducten mede gelet op de tijd die gemoeid is met het onderbrengen van die producten in de dozen of boxen,
het vervoer en de aflevering op de afdelingen dan mogelijk langer dan een uur buiten de diepvries werden bewaard. Die uitlevering was onaanvaardbaar omdat de gedetineerden op die wijze voor een onmogelijke keuze werden gesteld: mogelijk niet verder
bruikbare diepvriesproducten of inkorting van de luchttijd.
Gelet daarop moet worden geoordeeld dat het recht van klagers op een dagelijks verblijf in de buitenlucht gedurende tenminste één of meer keren is geschonden.

Hetgeen in beroep naar voren is gebracht kan daarom – voor zover een en ander is komen vast te staan – niet leiden tot een andere beslissing dan die van de beklagrechter. Het beroep van de directeur zal daarom ongegrond worden verklaard, met
bevestiging
van de uitspraak van de beklagrechter.

De beroepscommissie kan zich verenigen met de door de beklagrechter toegekende tegemoetkomingen. Er is, nu niet aannemelijk is geworden dat klagers van de toenmalige handelwijze ernstig ongemak hebben ondervonden en mede gelet op de omstandigheid dat
de directeur het tijdstip van uitlevering heeft gewijzigd, geen aanleiding om voor elke keer dat de luchttijd is ingekort een afzonderlijke tegemoetkoming vast te stellen. Het beroep van klagers zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur en de beroepen van klagers ongegrond en bevestigt de uitspraken van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. A.M. van Kalmthout en J.M.L. Pattijn MSM, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 23 juli 2012

secretaris voorzitter

Bijlage: Lijst met namen van klagers

Naar boven