Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1429/GA, 16 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1429/GA

betreft: [klager] datum: 16 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.N. Weski, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 4 mei 2012 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van een dag opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, met tv, wegens ten onrechte ziekmelden voor de arbeid.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Strafoplegging was niet mogelijk nu er onvoldoende onderzoek is verricht naar klagers medische toestand. Een p.i.w.-er is niet deskundig genoeg om de
medische toestand vast te stellen.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Vaststaat dat klager met ingang van 27 maart 2012 weer als arbeidsgeschikt was aangemerkt. De
omstandigheid dat klager op 28 maart weer een afspraak had gemaakt bij de medische dienst voor 29 maart daaropvolgend, maakt nog niet dat hij ook op 28 maart als arbeidsongeschikt moet worden beschouwd. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 16 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven