Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0217/GA, 16 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/217/GA

betreft: [klager] datum: 16 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 januari 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Hoogvliet, waarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 10,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende een ordemaatregel van zeven dagen afzondering in een afzonderingscel wegens aangetroffen contrabande op klagers cel, op de
gronden
als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat klagers beklag met betrekking tot zeven dagen afzondering in een afzonderingscel materieel gegrond is verklaard en volgens de richtlijn standaardbedragen
tegemoetkomingen in euro’s daar een tegemoetkoming van € 10,= per dag voor wordt toegekend. Klager heeft vijf dagen in de afzonderingscel doorgebracht. Om die reden had aan klager een tegemoetkoming van € 50,= moeten worden toegekend.

De directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Nu niet blijkt waarom is afgeweken van de in de praktijk door de beroepscommissie gehanteerde standaardbedragen voor de vaststelling van een tegemoetkoming bij afzondering kan de beroepscommissie zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming.
Het
beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 16 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven