Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1051/TA en 12/1056/TA, 18 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:18-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 12/1051/TA en 12/1056/TA

betreft: [klager] datum: 18 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van twee bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften, ingediend door respectievelijk

het hoofd van de Pompestichting, locatie Vught, hierna genoemd de inrichting, en

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 maart 2012 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 juli 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting mr. [...], jurist, en [...], zorgmanager.

Klagers raadsman mr. N.A. Heidanus heeft schriftelijk meegedeeld niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie, voor zover in beroep van belang
Het beklag betreft:
a. de weigering om klager een sooskaart te laten aanschaffen;
b. een ordemaatregel van separatie ingaande op 10 december 2011;
c. de wijze waarop klagers medicatie wordt verstrekt;
d. de onjuiste rapportage en onjuist behandelplan;
e. de weigering voeding, weigering bepaalde boodschappen te bestellen;
f. de weigering om klager bepaalde werkzaamheden te laten verrichten in de soos;
g. het verwijderen van klagers kamerinventaris;
h. de schade aan klagers toetsenbord;
i. de plaatsing in een prikkelarme kamer op 9 december 2012.

De beklagcommissie heeft het beklag vermeld onder f, g, h en i ongegrond verklaard, klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag vermeld onder b, c en d en het beklag vermeld onder a gegrond verklaard en klager een tegemoetkoming van € 20,=
toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Klager lijdt aan ernstig overgewicht, diabetes en heeft slechte vaten. In het belang van klagers gezondheid krijgt klager sinds zijn terugkomst uit het JMC maaltijden verstrekt door de inrichting en wordt hem niet meer toegestaan om zelf te koken.
Daarnaast is het niet toegestaan dat hij eten van medebewoners aanneemt en heeft de medische dienst er een diëtist bij betrokken. Hem wordt niet toegestaan om een sooskaart, een knipkaart van € 5,= of € 10,= waarmee frisdrank, chips, frituur en
tosti’s
kunnen worden betaald in de soos, aan te schaffen. De afspraken zijn opgenomen in klagers behandelplan. De samenwerking met klager verliep toentertijd moeizaam.
Koffie, thee en kleine koekjes in de soos zijn gratis. Klager wordt toegestaan om de soos te bezoeken en hem zijn geen activiteiten of mogelijkheden onthouden.
Het beklag betreft de wijze van betrachten van de zorgplicht. Klager is ten onrechte ontvangen in het beklag.
b. Er was sprake van een ernstige situatie. Klager weigerde insuline. Hij zou worden overgebracht naar het JMC. Maatregel(en) die aan klager in het JMC is/zijn opgelegd, betreft/betreffen geen beslissing(en) van het hoofd van de inrichting.
c. Er is voor gekozen om klager zijn medicatie op te laten halen bij een centraal punt. Als hij het vergeet, wordt hij erop geattendeerd. De afstand naar de centrale post is gering.
d. De wettelijke aantekeningen worden in overleg vastgesteld. Klager kan altijd zijn reactie geven. De inrichting ziet liever dat tot overeenstemming wordt gekomen.
f. In verband met het incident met het toilet en geluiden van andere tbs-gestelden dat zij het niet prettig vonden om op de soos te komen als klager daar was, is de beslissing genomen.
g. De basisinventaris is teruggezet. Bekeken wordt hoe het verder gaat. Er zijn afspraken gemaakt om geen voeding meer op de kamer te bewaren. De inbeslaggenomen goederen zijn in het magazijn gezet. Stapsgewijs wordt bekeken hoe het gaat. Als klager
aangeeft wat hij nog mist, zal getracht worden om hier een oplossing voor te vinden.
h. Hiervoor is klager een schadevergoeding aangeboden.
i. Klager is meermalen gevraagd om zijn kamer schoon te maken. Hij heeft hier geen gevolg aan gegeven. Uiteindelijk is hij twee dagen in een prikkelarme kamer geplaatst om zijn eigen kamer goed te kunnen schoonmaken.

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Het personeel handelt wellicht met goede bedoelingen, maar de wijze waarop de inrichting klagers eetpatroon heeft beteugeld, is ongenuanceerd en onnodig belastend geweest. Door klager geen sooskaart te verstrekken zijn hem ook andere belangrijke
activiteiten en mogelijkheden onthouden. Juist in een longstayinrichting waar een tbs-gestelde al ernstig in zijn vrijheid en mogelijkheden wordt beperkt, zullen nadere beperkingen zo min mogelijk belastend moeten zijn.
Als klager een sooskaart eenmaal per half jaar gebruikt, is dat veel. Hij maakt er bijna geen gebruik van. Hij drinkt af en toe een glas cola en eet af en toe een tosti. Klager heeft veel pijn en kan moeilijk bewegen. Hij is 40 kilo aangekomen sinds
hij
op de longstay verblijft.
b. Het enkele feit dat het niet lukte om met klager in contact te komen, rechtvaardigt nog niet de maatregel. De maatregel is gecontinueerd in het JMC. Die periode moet ook worden meegeteld.
c. Klager vergeet af en toe zijn medicatie op te halen.
d. Over zo’n onderwerp moet je kunnen klagen. Hij is ten onrechte niet-ontvankelijk in het beklag verklaard. Zijn opmerkingen hebben niet geleid tot aanpassing.
f. De werkzaamheden in de soos waren voor klager belangrijk en nuttig. Hij is onevenredig zwaar getroffen door de schorsing. Klager is geen aangepast werk aangeboden.
g. Er is geen lijst opgemaakt van inbeslaggenomen goederen. Dit maakt het voor klager niet controleerbaar welke goederen in beslag zijn genomen en welke schade hij als gevolg daarvan heeft geleden. Hij mist nog een installatie cd voor de printer en een
kabeltje.
h. Voor dit beklag is klager een schade vergoeding aangeboden. De zaak kan als ingetrokken worden beschouwd.
i. Hij is ten onrechte in een prikkelarme kamer geplaatst.

2. De beoordeling
Met betrekking tot a overweegt de beroepscommissie dat het beklag kan worden opgevat als gericht tegen een beperking van klagers recht om zijn zakgeld op een bepaalde wijze te besteden - een beperking van klagers eigendomsrecht - en dat klager op
grond
van het bepaalde in artikel 56, eerste lid aanhef en onder e, van de Bvt terecht in het beklag is ontvangen.

Door klager is in beroep gesteld dat hij nauwelijks gebruik maakt van de sooskaart en deze stelling is namens het hoofd van de inrichting niet weersproken. Derhalve is de beroepscommissie van oordeel dat de weigering om klager een sooskaart aan te
laten
schaffen niet op goede gronden rust. Zij zal derhalve het beroep van het hoofd van de inrichting ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie op dit punt bevestigen met wijziging van de gronden.

Met betrekking tot b, c, d, e, f en i overweegt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep van klager zal derhalve op deze punten ongegrond worden
verklaard.

Met betrekking tot g overweegt de beroepscommissie dat vast is komen staan dat klagers eigendommen uit zijn kamer zijn gehaald en in beslag zijn genomen zonder dat klager ter zake een bewijs van ontvangst/een lijst van inbeslaggenomen voorwerpen is
verstrekt.
De beroepscommissie acht het van groot belang dat het voor een verpleegde duidelijk is welke voorwerpen in beslag zijn genomen en zal, nu niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 23, vierde lid, van de Bvt, het beroep van klager op dit punt gegrond
verklaren. Zij ziet geen reden om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen nu de inrichting heeft aangegeven dat zij met klager naar een oplossing zal zoeken.

Met betrekking tot h overweegt de beroepscommissie dat ter zake geen oordeel meer hoeft te volgen nu klager het beroep op dit punt heeft ingetrokken.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van het hoofd van de inrichting met betrekking tot a ongegrond en bevestigt op dit punt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Zij verklaart het beroep van klager met betrekking tot b, c, d, e, f en i ongegrond en bevestigt op deze punten de uitspraak van de beklagcommissie.

Ten aanzien van g verklaart de beroepscommissie het beroep van klager gegrond, vernietigt zij op dit punt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager ter zake geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 18 juli 2012

`

secretaris voorzitter

Naar boven