Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1395/GB, 17 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1395/GB

Betreft: [klager] datum: 17 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.L. van Gaalen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 april 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 6 november 2010 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de p.i. Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klagers belang om contact te kunnen hebben met zijn moeder, die in slechte gezondheid verkeert, heeft onvoldoende gewicht gekregen in de afweging met de overige belangen. Zijn moeder is
verminderd mobiel volgens haar behandelende arts. De verklaring van de behandelende arts is echter zo te lezen dat de combinatie van de mindere mobiliteit met de lange reisafstand naar Lelystad samen tot de conclusie leidt dat zij haar zoon niet kan
bezoeken. Er is geen rekening gehouden met het incidenteel karakter van het voorval. Het kan niet worden ingeschat in hoeverre de plaatsing van klager de orde en rust van de inrichting zal verstoren. Klager heeft er belang bij het conflict niet te doen
oplaaien. Hij zal anders weer worden overgeplaatst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
In de medische verklaring die klager heeft overgelegd staat nergens beschreven dat zijn moeder niet tot reizen in staat is. Klager is op 26 oktober 2011 overgeplaatst van de p.i. Nieuwegein naar de p.i. Lelystad in verband met een conflict met
medegedetineerden. Navraag bij de p.i. Nieuwegein leert dat deze medegedetineerden nog steeds verblijven in de p.i. Nieuwegein. Het conflict had dan wel een incidenteel karakter, maar het conflict zal weer oplaaien als klager wordt teruggeplaatst. Dus
is die mogelijkheid uitgesloten.

4. De beoordeling
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Bovendien weegt in onderhavige zaak het belang van de orde en veiligheid in de p.i. Nieuwegein zwaarder dan de
omstandigheid dat klagers moeder niet op bezoek kan komen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden
aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 17 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven