Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0992/GA, 12 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:12-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/992/GA

betreft: [klager] datum: 12 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

gericht tegen een uitspraak van 21 maart 2012 van de beklagcommissie bij de p.i. Vught, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager alsmede zijn raadsvrouw mr. N.C.E.C. Luns in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beslissing van de directeur om klagers verzoek om hem eenmaal per maand een omgekeerd bezoek aan zijn eveneens gedetineerde echtgenote te laten brengen niet in behandeling te nemen en niet door te sturen aan de
selectiefunctionaris.
De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en de bestreden beslissing vernietigd en de directeur opgedragen om binnen twee weken een nieuwe beslissing te nemen.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft aan het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep toegevoegd dat klagers verzoek niet in behandeling hoefde te worden genomen. Advies is ingewonnen bij de juridisch adviseur van de p.i. Klager is op 2 januari 2012 in
een persoonlijk gesprek meegedeeld dat de directeur zijn verzoek niet honoreert. Voorts is klager meegedeeld dat de directeur niet beslissingsbevoegd is. Het verzoek is niet voorgelegd aan de selectiefunctionaris die in deze namens de Staatssecretaris
beslist.

Namens klager is daarop als volgt geantwoord. Klager heeft een groot belang bij een maandelijks omgekeerd bezoek van zijn echtgenote. Door het MDL en de vrijhedencommissie is ter zake positief geadviseerd. Ook de directeur heeft aangegeven ter zitting
van de beklagcommissie positief te staan ten opzichte van het door klager gedane verzoek. Er is sprake van bijzondere omstandigheden. Blijkens uitspraak nummer 08/1606/GV kan bij uitzondering in bijzondere gevallen incidenteel worden afgeweken van het
wettelijk uitgangspunt van artikel 27, eerste lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting.

4. De beoordeling
De directeur heeft door geen beslissing te nemen op klagers verzoek om hem eenmaal per maand een bezoek aan zijn gedetineerde echtgenote te laten brengen en dit verzoek ook niet door te sturen aan de selectiefunctionaris naar het oordeel van de
beroepscommissie onjuist gehandeld.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan derhalve niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal worden bevestigd met wijziging van de
gronden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven