Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1374/GA, 10 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1374/GA

betreft: [klager] datum: 10 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 april 2012 van de beklagcommissie bij de locatie Ooyerhoek Zutphen, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Ooyerhoek Zutphen in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 25,- toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de plaatsing van klager op een meerpersoonscel, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat een andere gedetineerde een tegemoetkoming heeft gekregen van € 7,50 voor iedere dag dat hij ten onrechte in een meerpersoonscel heeft verbleven. Klager verzoekt om zijn
beroep mondeling toe te lichten.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. De directeur legt zich neer bij de uitspraak van de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht zijn beroep mondeling te mogen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek, dat niet is onderbouwd, af nu de noodzaak van mondelinge toelichting niet is gebleken. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het
beroep te beslissen.

Klager heeft vanaf 22 februari 2012 tot 21 maart 2012, ondanks dat sprake was van een contra-indicatie voor plaatsing van klager op een meerpersoonscel, in een meerpersoonscel verbleven. De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende
tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 75,-.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 75,-.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 10 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven