Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0821/GA, 10 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/821/GA

betreft: [klager] datum: 10 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zuid van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Arnhem,

gericht tegen een uitspraak van 17 februari 2012 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende:
a. een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van zeven dagen, met cameratoezicht, wegens klagers gemoedstoestand en geuite bedreigingen jegens klager;
b. het niet mogelijk maken van een behoorlijke wijze van communicatie tussen klager en zijn raadsman tijdens de hiervoor onder a vermelde ordemaatregel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 juli 2012, gehouden in de locatie De Karelskamp te Almelo, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. B.J. Schadd, en – namens de directeur – [...], juridisch medewerker bij de locatie Zuid.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Door en namens de directeur van de locatie Zuid is in beroep géén rapportage of andere (schriftelijke) onderbouwing van de bestreden beslissingen overgelegd, terwijl het ontbreken daarvan tot de bestreden gegrondverklaring van het beklag heeft geleid.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom - zover een en ander al is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 10 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven