Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1692/GB, 30 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1692/GB

Betreft: [klager] datum: 30 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.M. Iwema, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.
Op 9 juli 2012 is een nadere toelichting van klagers raadsman ontvangen. Deze is ter kennisneming naar de selectiefunctionaris gestuurd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 27 juni 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie De Schie te Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De gronden genoemd in de dagvaarding van de Staat der Nederlanden op donderdag 14 juni 2012 bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag dienen als herhaald en ingelast te worden beschouwd. Klager voldoet aan de vereisten voor
detentiefasering.

Op 9 juli 2012 heeft klagers raadsman een nadere toelichting op het beroep gestuurd. Het betreft een vonnis in kort geding van 29 juni 2012 waarbij de voorzieningenrechter heeft bepaald dat eiser niet ten behoeve van executie van het strafvonnis van 22
augustus 2007 van het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen en evenmin ten behoeve van toezicht tijdens de v.i.-periode mag worden teruggeleid naar Curaçao. Namens klager wordt verzocht om een mondelinge behandeling.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verblijft tijdelijk in Nederland in detentie. Een jaar voor het einde van zijn detentie zal klager worden teruggeplaatst naar Curaçao om daar het resterende jaar in detentie te verblijven. Klager verzet zich tegen de terugplaatsing waardoor de
selectiefunctionaris de kans groot acht dat klager zich zal onttrekken aan detentie.

In reactie op het vonnis in kort geding van 29 juni 2012 geeft de selectiefunctionaris aan dat er geen redenen meer aanwezig zijn om zich te verzetten tegen fasering van klager naar detentiemodaliteiten met vrijheden. Binnen de locatie De Schie is men
inmiddels bezig om plaatsingsmogelijkheden in een basis penitentiair programma te bezien. Dit is echter pas eind september 2012 mogelijk. De selectiefunctionaris heeft het bureau selectie- en detentiebegeleiding van de inrichting verzocht om te bezien
of stukken voor een selectie voor een b.b.i. zo spoedig mogelijk opgevraagd kunnen worden en waar mogelijk een reclasseringsadvies met extra voorrang. Dit laatste duurt in de praktijk vaak meer dan vijf weken.

4. De beoordeling
4.1. Namens klager is verzocht om een mondelinge behandeling. Ter onderbouwing van dat verzoek wordt verwezen naar de uitspraak van de voorzieningenrechter en wordt aangegeven dat het om een zeer ernstige zaak gaat met grote consequenties voor
klager.
De beroepscommissie wijst dit verzoek af, nu zij zich voldoende ingelicht acht en de noodzaak hiertoe gelet op haar uitspraak niet aanwezig is.

4.2. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling) komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en
maatschappelijk risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.3. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 12 september 2000, nr. 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.4. De selectiefunctionaris heeft het verzoek om overplaatsing van klager naar een b.b.i. afgewezen omdat klager een jaar voor het einde van zijn detentie zal worden overgeplaatst naar Curaçao en de kans groot wordt geacht dat klager zich zal
onttrekken aan detentie.
Nu de voorzieningenrechter op 29 juni 2012 heeft bepaald dat klager niet mag worden teruggeleid naar Curaçao, is de grond voor de bestreden beslissing komen te ontvallen.
Het beroep zal om die reden gegrond worden verklaard en de selectiefunctionaris zal worden opgedragen, met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie, een nieuwe beslissing te nemen binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze
uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de beslissing van de selectiefunctionaris en draagt de selectiefunctionaris op, met inachtneming van haar uitspraak, een nieuwe beslissing te nemen binnen een termijn van twee weken na
ontvangst van haar uitspraak. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 30 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven