Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0998/GA, 10 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/998/GA

betreft: [klager] datum: 10 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 maart 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 juni 2012, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de insluiting tijdens het dagprogramma op 8 december 2011 in verband met een gebrek aan personeel.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is AOW’er en verblijft daarom op de afdeling voor arbeidsongeschikte gedetineerden. Tijdens de arbeidstijd mag klager daarom vrijelijk over de afdeling bewegen. Op de bewuste dag werd klager echter ingesloten. Reden was dat er een rondleiding
plaatsvond. Mogelijk was er sprake van een excursie of een groep sollicitanten. Aan klager werd om 12.30 uur medegedeeld dat hij zou worden ingesloten omdat er bezoekers op de afdeling zouden komen. Klager is van mening dat dit vooraf goed gepland had
kunnen worden. Volgens hem is er geen sprake van overmacht. Het door de directeur aangevoerde argument van ziekte van medewerkers vindt klager erg mager.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er hadden zich die dag twee personeelsleden ziek gemeld. In een dergelijk geval is er voor de inrichting sprake van een calamiteit waarvoor het dagprogramma voor klagers verblijfsafdeling moest worden aangepast. Klager is voor die aanpassing niet
gecompenseerd. Op de verblijfsafdeling van klager verblijven gedetineerden die niet deelnemen aan de arbeid. Er is die dag voor gekozen om deze gedetineerden in te sluiten. Door die insluiting heeft klager geen andere activiteiten van het dagprogramma
gemist. De directeur bestrijdt dat de door klager genoemde rondleiding de oorzaak zou zijn voor het insluiten.

3. De beoordeling
Vast staat dat klager tijdens het middagdeel van het dagprogramma van 8 december 2011 is ingesloten in zijn verblijfsruimte. Klager verblijft in een inrichting met een regime van algehele gemeenschap en neemt – in verband met zijn leeftijd – niet deel
aan de arbeid. Niet weersproken is dat klager zich tijdens de voor de arbeid bestemde tijd vrijelijk over de verblijfsafdeling mocht bewegen.
In een regime van algehele gemeenschap hebben gedetineerden die – anders dan door eigen keuze of ziekte – niet (kunnen) deelnemen aan een activiteit van het dagprogramma, het recht zich vrijelijk over de afdeling bewegen. De klacht dat klager zich door
insluiting op cel niet meer vrijelijk kon bewegen is gegrond. Overmacht door personeelsgebrek geeft wel een begrijpelijke verklaring voor de inbreuk op de algemene gemeenschap, maar legitimeert die inbreuk daarmee nog niet. Het beroep zal daarom
gegrond
worden verklaard, de uitspraak van de beklagrechter zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard.

De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, prof.dr. A.M. van Kalmthout en J.M.L. Pattijn MSM, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 10 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven