Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1010/GA, 31 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:31-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1010/GA

betreft: [klager] datum: 31 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.V. van der Bom, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 februari 2012 van de beklagcommissie bij de locatie Zwolle Zuid 1,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 juli 2012, gehouden in de locatie De Karelskamp te Almelo, zijn gehoord klager en [...] en [...], respectievelijk plaatsvervangend vestigingsdirecteur en juridisch medewerker bij de locatie Zwolle Zuid 1.
Klagers raadsman mr. G.V. van der Bom, heeft schriftelijk gemeld verhinderd te zijn om ter zitting van de beroepscommissie te verschijnen, bij die gelegenheid heeft hij verzocht om aanhouding van de behandeling van het beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van een verzoek om een tegemoetkoming in de kosten van een schriftelijke (rechten)studie.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft eerder een HBO-studie milieukunde afgerond. Voor zijn detentie heeft hij milieuhygiëne gestudeerd aan de universiteit in Wageningen. Die studie heeft hij toen niet afgemaakt. Klager wil rechten gaan studeren aan de Open Universiteit (OU).
Daartoe heeft hij een verzoek om tegemoetkoming van de studiekosten gedaan bij de directeur. De directeur heeft er vervolgens erg lang over gedaan alvorens er een beslissing is genomen op dat verzoek. Klager heeft van de OU een kortingsregeling
gekregen
voor die studiekosten. Hij hoeft slechts twintig procent van de werkelijke studiekosten te betalen. Klager is zeer gemotiveerd om de studie te volgen. Klager verwijst naar de Circulaire schriftelijke studies voor gedetineerden (hierna: de Circulaire).
De door de directeur genoemde gronden voor afwijzing van klagers verzoek voldoen niet aan de criteria als vermeld in de Circulaire. Klager is van mening dat hij de door hem gewenste studie in resterende tijd van zijn detentie kan afronden. Klager
rekent
erop dat hij bij de te volgen studie voor acht modules vrijstelling zal krijgen. Hij denkt dat hij ongeveer zeventien modules per jaar zou kunnen afronden. De totale bachelorstudie kent 42 modules.

Door en namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Alvorens een beslissing te kunnen nemen op het verzoek van klager, moesten er inlichtingen worden ingewonnen. Dat heeft enige tijd gevergd. De directeur weet dat er op grond van de Circulaire een tegemoetkoming in de studiekosten kan worden toegekend.
Besloten is om het verzoek af te wijzen. Daarbij is met name de vraag gesteld naar het beoogde nut van het volgen van onderwijs tijdens de detentie. Klager heeft een relevante opleiding gevolgd en afgerond. Hij kan worden aangemerkt als een hoger
opgeleide gedetineerde. In de ogen van de directeur kan klager met zijn opleiding zonder veel problemen weer aan de slag na zijn detentie. Bij de beslissing heeft daarnaast de omstandigheid een rol gespeeld dat klager eerder op kosten van justitie een
opleiding heeft gevolgd. Bij de beslissing is naar alle relevante omstandigheden gekeken, onder andere ook naar de vraag of de studie haalbaar is. De inrichting heeft een opleidingsbudget en dat geld kan uiteraard maar één keer uitgegeven worden.
Geprobeerd wordt die uitgaven in redelijkheid te verdelen onder de gedetineerden. Waar klager aangeeft dat hij denkt de studie af te kunnen ronden tijdens zijn detentie, wordt daaraan door de directeur getwijfeld.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om thans op het beroep te beslissen. Zij zal het verzoek om aanhouding van de behandeling daarom afwijzen.

De circulaire schriftelijke studies van gedetineerden van 20 juni 1988, nr. 361/388 vormt het beslissend kader voor de beoordeling van de vraag of klager in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

De beroepscommissie overweegt dat de - inmiddels verouderde, maar geldende - circulaire ook thans nog de vigerende regelgeving is om een verzoek om een tegemoetkoming in de studiekosten te beoordelen. Klager voldoet aan de vereisten zoals vermeld in de
circulaire. De door de directeur gegeven gronden voor afwijzing van klagers verzoek komen in de circulaire niet voor. Gelet daarop kunnen deze de bestreden beslissing niet dragen.
De beroepscommissie zal daarom het beroep gegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre vernietigen. Het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard en de bestreden beslissing van de directeur zal worden vernietigd. Beslist zal
worden dat de directeur met inachtneming van deze beslissing een nieuwe beslissing zal nemen.

De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor de toekenning van een financiële tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie wijst het verzoek om aanhouding van de behandeling af.
Zij verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij beslist dat de directeur, met inachtneming van deze beslissing, een nieuwe beslissing zal nemen met betrekking tot het verzoek van klager om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 31 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven