Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0065/TA, 6 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:06-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/65/TA

betreft: [klager] datum: 6 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 december 2011 van de beklagcommissie bij FPC de Oostvaarderskliniek te Almere, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en het hoofd van de inrichting zijn uitgenodigd om ter zitting van de beroepscommissie van 6 april 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught te worden gehoord. Klager heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden
gehoord.
Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. een interne overplaatsing;
b. de maatregel van afdelingsarrest van 12 september 2011;

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard wat betreft onderdeel a van het beklag en het beklag wat betreft onderdeel b ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beklagcommissie heeft klager deels in het gelijk gesteld, doch het beklag toch ongegrond verklaard. Het opgelegde afdelingsarrest heeft niets te maken
met de orde en veiligheid in de inrichting. Klager heeft alleen zijn mening gegeven. Hij heeft niemand bedreigd.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep verwezen naar het voor de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
a.
De beroepscommissie is van oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

b.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie is met de beklagcommissie van oordeel dat het bedreigende en intimiderende gedrag van
klager dat ten grondslag ligt aan het afdelingsarrest voldoende vast staat en dat dit tevens wordt bevestigd door klagers eigen woorden in het klaagschrift, onder meer inhoudende dat klager niet voor terugdeinst een ander “op zijn bek” te slaan. Het
beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, drs. M.R. Daniel MPM en mr. drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 6 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven