Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0894/GB, 4 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:04-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/894/GB

Betreft: [klager] datum: 4 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 maart 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 14 mei 2007 gedetineerd. Hij verbleef, nadat hij zich in de periode van 11 juli 2011 tot 18 januari 2012 aan de tenuitvoerlegging van zijn detentie had onttrokken, als preventief gehechte in het h.v.b. van de locatie De Karelskamp te
Almelo. Op 9 februari 2012 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de p.i. Almere.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers familie is woonachtig in Rotterdam. Het is voor hen, in verband met werktijden en het niet beschikken over een rijbewijs en een auto, onmogelijk om klager te bezoeken. In het weekend is er geen openbaar vervoer van en naar de p.i. Almere.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het Openbaar Ministerie heeft verzocht om klager in verband met het onderzoek door de politie Flevoland met spoed over te plaatsen naar de p.i. Almere. Klager verblijft hierdoor een stukje dichter bij Rotterdam. De p.i. Almere bevindt zich in het
arrondissement van vervolging en bovendien dichter bij zijn verlofadres, waar hij zelf om heeft verzocht. Klager heeft onvoldoende onderbouwd dat klagers familie niet in staat is om hem te bezoeken in de inrichting waar hij thans verblijft. Overigens
blijft klager niet verstoken van bezoek.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht ten behoeve van het arrondissementsparket Zwolle. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in
dan
wel nabij het arrondissement van vervolging. De inrichting waar klager thans verblijft, bevindt zich in het arrondissement van vervolging. Daarnaast zijn bezoekproblemen inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere
omstandigheden, geen selectiecriterium. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent zijn bezoekproblemen is onvoldoende feitelijk onderbouwd. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 4 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven