Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1128/GA, 3 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1128/GA

betreft: [klager] datum: 3 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 maart 2012 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Roermond in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman [...] om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering van de directeur van 7 november 2011 om klager, die ouder is dan 65 jaar, bij niet deelnemen aan de arbeid een loonvervangende financiële tegemoetkoming uit te betalen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager en zijn raadsman hebben in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ten tijde van het indienen van het beklag volgde uit artikel 7 van de Regeling arbeidsloon gedetineerden dat de Regeling niet van toepassing was op gedetineerden, onder wie gedetineerden ouder dan 65 jaar, die niet tot het verrichten van arbeid
verplicht zijn en te kennen hebben gegeven niet aan arbeid te willen deelnemen.
Met ingang van 1 januari 2012 is artikel 7 van de Regeling gewijzigd en volgt uit het tweede lid van dit artikel dat gedetineerden die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene ouderdomswet bedoelde leeftijd hebben bereikt niet verplicht zijn tot
het verrichten van arbeid en indien zij niet aan de arbeid deelnemen een loonvervangende financiële tegemoetkoming ontvangen ter hoogte van 80% van het basisuurloon.
Deze nieuwe regelgeving was nog niet van kracht ten tijde van het door klager ingediende beklag. Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het
beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven