Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1195/GB, 9 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:09-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1195/GB

Betreft: [klager] datum: 9 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 april 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zoetermeer afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 2 mei 2005 gedetineerd. Hij verblijft in de locatie Zuyderbos te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Uit de medische gegevens van klagers moeder is af te leiden dat zij veel medicatie gebruikt. Daardoor is het voor haar onmogelijk om klager alleen te bezoeken. Zijn moeder heeft altijd met iemand
kunnen meerijden. Vanaf juli is dit niet meer mogelijk. Bij plaatsing in de locatie Zoetermeer is het voor haar mogelijk om klager met een taxi te bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en behoudens bijzondere omstandigheden geen selectiecriterium. Klager geeft aan dat zijn moeder, door haar leeftijd, moeite heeft klager te bezoeken. Klager heeft zijn verzoek echter niet
onderbouwd met een medische verklaring. Daarnaast ontvangt klager wel bezoek.

3.3. Het secretariaat van de Raad heeft op 5 juni 2012 een kopie van klagers aanvullende beroepschrift met daarbij gevoegd medische gegevens van klagers moeder aan de selectiefunctionaris per post verzonden. Op 6 juni 2012 heeft het secretariaat
genoemde stukken tevens gefaxt aan de selectiefunctionaris en telefonisch contact opgenomen met de selectiefunctionaris met de vraag om zo spoedig mogelijk op de stukken te reageren.

4. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat gelet op de door klager overgelegde medische gegevens van zijn moeder het op de weg van de selectiefunctionaris had gelegen om de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in te schakelen om zich
een oordeel over de ernst van de situatie te vormen. Door dit na te laten is naar het oordeel van de beroepscommissie sprake van een beslissing die niet op goede gronden is genomen. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De
selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 9 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven