Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1240/GB, 9 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:09-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1240/GB

Betreft: [klager] datum: 9 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 april 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar unit 1 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 28 maart 2010 gedetineerd. Hij verbleef op de beheersgroep in de locatie Zoetermeer van de p.i. Haaglanden. Op 13 maart 2012 is hij overgeplaatst naar unit 1 van de p.i. Vught, waar een individueel regime geldt. Op 30 maart 2012 is hij
overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Roermond, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager behoort in een inrichting voor stelselmatige daders (isd) te worden geplaatst omdat hij een isd-maatregel heeft opgelegd gekregen. Klager is geplaatst in een gevangenis waar hij niet verder
kan met zijn isd-maatregel. Om die reden wil klager een vergoeding.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager verbleef op de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de locatie Zoetermeer. Vanuit deze locatie is klager tijdelijk overgeplaatst naar het
Justitieel Medisch Centrum Haaglanden (JMC) te Den Haag. Gedurende zijn verblijf in het JMC is de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden waar klager verbleef tijdelijk gesloten. Om die reden dient klager te worden overgeplaatst naar een
andere afdeling voor beheersproblematische gedetineerden. Klager is geselecteerd en op 13 maart 2012 overgeplaatst naar de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de p.i. Vught. Vervolgens is klager geselecteerd voor de locatie Roermond
van de p.i. Zuid Oost. Klager is niet geselecteerd voor de locatie Sittard van de p.i. Limburg-Zuid omdat hij problemen heeft gehad en om die reden op een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden verblijft. De mogelijkheid tot plaatsing in de
locatie Sittard kan opnieuw worden bekeken als klager een strafrestant van vier maanden heeft.

4. De beoordeling
4.1. De selectiefunctionaris heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar wegens, zo begrijpt de beroepscommissie het althans, ontbreken van een belang. Klager is inmiddels overgeplaatst naar de locatie Roermond. Nu klager in beroep
verzoekt om een financiële tegemoetkoming, zal de beroepscommissie het beroep inhoudelijk beoordelen.

4.2. De gevangenis van unit 1 van de p.i. Vught is een inrichting voor mannen met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau en tevens een isd.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat door sluiting van de beheersgroep Zoetermeer de noodzaak bestond om klager over te plaatsen. Klager is overgeplaatst naar unit 1 van de p.i. Vught welke tevens is bestemd voor isd en waar net als op de beheersgroep Zoetermeer sprake is van een
individueel regime met een uitgebreid beveiligingsniveau. Doordat de inrichting tevens bestemd is voor isd treft klagers argument dat hij niet verder kan met zijn isd-maatregel geen doel.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 9 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven