Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1234/GB, 9 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:09-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1234/GB

Betreft: [klager] datum: 9 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 maart 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard of de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 23 februari 2007 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Het behalen van een lasdiploma is niet mogelijk in de p.i. Nieuwegein. Om die reden wil klager worden overgeplaatst. De opleidingen die wel mogelijk zijn in de p.i. Nieuwegein zijn niet voor hem
geschikt. Klager zit een lange straf uit en wil deze graag vullen met zaken die hij belangrijk vindt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is op 30 mei 2011 geplaatst in de gevangenis van de p.i. Nieuwegein. Deze gevangenis had destijds zijn voorkeur in verband met bezoek. Klager vraagt nu om dezelfde reden overplaatsing aan naar de locatie Zuyder Bos of de p.i. Leeuwarden. Klager
heeft niet kunnen aantonen dat hij problemen heeft met het ontvangen van bezoek. Zijn wensen met betrekking tot opleiding kan hij kenbaar maken bij de inrichting; overigens beschikken de locatie Zuyder Bos en de p.i. Leeuwarden evenmin over een
lasopleiding.

4. De beoordeling
Klager wil naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos of de gevangenis van de p.i. Leeuwarden worden overgeplaatst om een lasopleiding te volgen. Het al dan niet aangeboden worden van opleidingen is echter in beginsel geen selectiecriterium.
Bovendien
is niet gebleken dat klager in de verzochte inrichtingen wel een lasopleiding kan volgen. Voor zover klager zijn bezwaar en beroep mede heeft gegrond op bezoekproblemen, heeft klager die onvoldoende feitelijk onderbouwd. Hierbij merkt de
beroepscommissie nog op dat klager op eigen verzoek in verband met het ontvangen van bezoek in de p.i. Nieuwegein is geplaatst. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 9 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven