Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1972/SGA, 29 juni 2012, schorsing
Uitspraakdatum:29-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1972/SGA

Betreft: [klager] datum: 29 juni 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Nederhof te Middelburg.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de locatie Nederhof, inhoudende de oplegging van een ordemaatregel van plaatsing in
afzondering in een afzonderingscel gedurende de nachtelijke uren en de momenten waarop de gedetineerden op de afdeling waarop verzoeker verblijft ook ingesloten zijn, voor de duur van veertien dagen ingaande op 26 juni 2012 om 08.00 uur en eindigende
op
10 juli 2012 om 08.00 uur, wegens het feit dat verzoeker, ondanks herhaalde waarschuwingen betreffende zijn inzet, opnieuw is ontslagen door zijn werkgever.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 29 juni 2012.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Namens verzoeker is het schorsingsverzoek schriftelijk toegelicht.

De directeur heeft zijn standpunt ten aanzien van het schorsingsverzoek schriftelijk kenbaar gemaakt.

2. De beoordeling
Hoewel de directeur heeft aangevoerd dat de ordemaatregel is opgelegd in afwachting van verzoekers overplaatsing, volgt uit de schriftelijke mededeling van de ordemaatregel van 21 juni 2012 en het schriftelijke verslag van 20 juni 2012 dat verzoeker,
ondanks herhaalde waarschuwingen, wegens zijn gebrekkige inzet bij de arbeid, opnieuw is ontslagen door de werkgever. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter moet dergelijk gedrag worden aangemerkt als strafwaardig gedrag als bedoeld in artikel
50,
eerste lid, van de Pbw. De directeur heeft er echter voor gekozen om een ordemaatregel op te leggen in plaats van een disciplinaire straf. Voorts is, naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, niet gebleken van een omstandigheid als bedoeld in
artikel 24, eerste lid, van de Pbw in samenhang met artikel 23, eerste lid, onder a tot en met d, op basis waarvan de directeur heeft kunnen beslissen tot het opleggen van een ordemaatregel. Het bovenstaande maakt dat de directeur, nog steeds naar het
voorlopig oordeel van de directeur, juridisch onjuist heeft gehandeld. Gelet op het vorenstaande zijn er termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek, nu de beslissing van de directeur niet voldoet aan de wettelijke vormvoorschriften als bepaald in
artikel 24, eerste lid, in samenhang met artikel 23, eerste lid, van de Pbw. Ten overvloede merkt de voorzitter op dat de grondslag van de beslissing van de directeur gevonden dient te worden in de uitgereikte ordemaatregel. Bij verschillen tussen de
in
die ordemaatregel genoemde gronden en de gronden genoemd in de reactie op het schorsingsverzoek prevaleren de eerste. Van een dergelijk verschil lijkt in deze zaak sprake. Overigens blijkt uit de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek dat de
ordemaatregel ten uitvoer wordt gelegd in de locatie De Torentijd te Middelburg, terwijl klager verblijft in de locatie Nederhof. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is niet gebleken dat daarover overeenstemming is bereikt met de
selectiefunctionaris als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de Pbw.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 29 juni 2012

secretaris voorzitter

Naar boven