Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1233/GB, 2 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:02-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1233/GB

Betreft: [klager] datum: 2 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 april 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 6 juni 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Door de grote afstand heeft klager zijn vriendin en vier kinderen sinds oktober 2011 niet meer gezien. Zonder het bezoek van zijn familie is de straf voor klager te zwaar. In de vorige inrichting
was
er sprake van spanningen, maar die zijn redelijk goed opgelost. Op eigen verzoek is klager daarom overgeplaatst. Klager heeft hierbij aangegeven dat bezoek van zijn familie belangrijk is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klagers reden tot overplaatsing is de reisafstand voor zijn vriendin en kinderen mede gezien zijn nog lange strafrestant. Klager is op 1 februari 2012
overgeplaatst van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen naar de p.i. Ter Apel. Dit in verband met het gebruik van softdrugs, agressie en oplopende spanningen. Klagers reden om overgeplaatst te worden naar de p.i. Nieuwegein is plausibel, echter gezien
zijn recente overplaatsing en de reden van deze overplaatsing is het nog te vroeg om klager weer over te plaatsen. Als klager tot augustus 2012 geen problemen krijgt in de p.i. Ter Apel kan klager alsnog een verzoek indienen voor overplaatsing naar de
p.i. Nieuwegein.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat
klager
recent (op 1 februari 2012) met zijn instemming vanwege problemen in de p.i. Norgerhaven is overgeplaatst naar de p.i Ter Apel. In het licht van deze omstandigheid en het uitgangspunt dat veelvuldige overplaatsingen dienen te worden voorkomen is het
niet onredelijk dat de selectiefunctionaris eerst wil afwachten of zich niet weer soortgelijke problemen voordoen als in de p.i. te Norgerhaven alvorens er sprake kan zijn van weer een overplaatsing.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 2 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven