Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1151/GB, 2 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:02-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1151/GB

Betreft: [klager] datum: 2 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.G.Th. van de Weerd, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 maart 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 september 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de p.i. Dordrecht. Op 9 februari 2012 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft zwaarwegende belangen om geplaatst te worden in de penitentiaire inrichtingen Nieuwegein. Klagers vriendin woont in de omgeving van Nieuwegein en probeert samen met de kinderen
klager wekelijks te bezoeken. Dit zal zij, gelet op de leeftijd van de jonge kinderen, de reisafstand en de financiën niet meer vol kunnen houden nu klager in p.i. Krimpen aan den IJssel is geplaatst. Klager wil na detentie een toekomst opbouwen met
zijn vriendin en de kinderen. Wekelijks contact is hiervoor noodzakelijk. Daarnaast bevindt zich ook een medeveroordeelde uit klagers strafzaak in de p.i. Krimpen aan den IJssel. Klager is bang voor problemen bij confrontatie met hem.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van een detentie en geen selectiecriteria. Klager blijft niet verstoken van bezoek en ook zijn vriendin bezoekt hem
regelmatig. Verder is bij de plaatsing van klager rekening gehouden met de vestigingsplaats na detentie. Aan het bureau selectie en detentiebegeleiding is verzocht klagers probleem met de medegedetineerde te onderzoeken en hierin, indien nodig, actie
te
ondernemen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de
bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.
Wat betreft de vrees van klager voor een conflict overweegt de beroepscommissie dat bij een eventuele conflictsituatie met een medegedetineerde de p.i. Krimpen aan den IJssel interne maatregelen kan nemen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 2 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven