Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1094/GB, 2 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:02-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1094/GB

Betreft: [klager] datum: 2 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 maart 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep en de nadere toelichting van de raadsvrouw, mr. H.M.S. Cremers.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de afwijzing van klagers verzoek hem over te plaatsen naar de locatie Roermond ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 februari 2011 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van unit 6 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De grond van de afwijzing is dat klager nog staat ingeschreven in de gemeente Boxtel. Dit is onjuist. Klager staat ingeschreven in de gemeente Vught. De beslissing is daardoor genomen op
onjuiste feiten en om die reden is het beroep reeds gegrond. Het is voor klager op dit moment onmogelijk om zich in te schrijven in de gemeente Roermond. Men kan zich alleen in de gemeente inschrijven als men daar woont. Klager wil de relatie met zijn
vriendin en zijn zoontje, die woonachtig zijn in Roermond, verbeteren. Klagers vriendin moet met het openbaar vervoer komen. Deze reis duurt ongeveer 75 minuten en hieraan zijn kosten verbonden die zij niet kan betalen. De selectiefunctionaris blijkt
geen rekening te houden met het regionaliseringsbeginsel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is destijds in het kader van regionale plaatsing niet geplaatst in de locatie Roermond, omdat op klagers registratiekaart stond vermeld dat zijn woonadres in Boxtel was. Dat klager zich na detentie wil vestigen in Roermond doet daarbij niet
terzake. Klagers raadsvrouw toont aan dat klager staat ingeschreven in de gemeente Vught. Ook conform deze gegevens zit klager in de p.i. Vught, volgens het regionaliseringsbeginsel op de juiste plaats. Daarnaast is er een beperkte cellencapaciteit
voor
langgestraften in de locatie Roermond. Een verzoek tot overplaatsing om bezoek te kunnen ontvangen is, behoudens bijzondere omstandigheden, geen grond voor overplaatsing, zie de uitspraak van de Raad van 22 maart 2012, nr. 12/0108/GB. Klagers situatie
bevat geen bijzondere omstandigheid. Klager ontvangt regelmatig bezoek. De reisafstand van Roermond naar Vught is volgens de uitspraak van de Raad van 14 februari 2012, nr. 11/4342/GB acceptabel.

4. De beoordeling
De fictieve einddatum van klager is 16 januari 2014 en het door de raadsvrouw aangehaalde regionaliseringsbeleid als bedoeld in artikel 25, achtste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden, is daardoor (nog) niet van
toepassing.
Een verzoek tot overplaatsing om bezoek te kunnen ontvangen is, behoudens bijzondere omstandigheden, geen grond voor overplaatsing. Bovendien bevindt zich in het dossier een bezoekerslijst waaruit blijkt dat klager, in de periode van 1 februari 2012
tot
en met 23 april 2012, regelmatig familiebezoek heeft ontvangen. Klager is dus niet verstoken van familiebezoek. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 2 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven