Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1205/GB, 2 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:02-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1205/GB

Betreft: [klager] datum: 2 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Aboukir, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 april 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het Detentiecentrum Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager verblijft sedert 13 december 2011 in vreemdelingenbewaring. Hij verblijft in het Detentiecentrum Zeist.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris heeft onvoldoende rekening gehouden met de belangen van klager en zijn familie. Zowel klagers vriendin als zijn familie heeft een minimuminkomen. Voor hen zijn de
reiskosten om klager te kunnen bezoeken daardoor disproportioneel. Klager kan geen invulling geven aan het recht op gezins- en privéleven uit art. 8 EVRM. De selectiefunctionaris heeft het gebrek aan capaciteit niet gemotiveerd. De huidige
leefomstandigheden zijn schadelijk voor klagers gezondheid. Plaatsing alleen op cel heeft zijn gezondheid niet verbeterd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Uit de bijgevoegde bezoekerslijst volgt dat klager geregeld familiebezoek ontvangt. Klager stelt dat hij een relatie heeft met een vriendin uit Rotterdam. Dit
heeft hij echter niet aangetoond. Ook heeft klager niet aangetoond dat zij een minimuminkomen heeft en daardoor de reiskosten niet kan betalen. De reisafstand en daarmee gepaard gaande reiskosten zijn niet disproportioneel. Van een bijzondere
omstandigheid als bedoeld in de uitspraak van de beroepscommissie van 23 juni 2003, nr. 03/699/GB is geen sprake. Voorts is er geen sprake van beperkte beschikbare capaciteit, maar van evenredige benutting van de beschikbare capaciteit. Voor de
plaatsing van vreemdelingen zijn drie locaties beschikbaar. De inrichting heeft geen melding gemaakt van verergerde gezondheidsklachten die veroorzaakt worden door de leefomstandigheden in gebouw vier. Wel is er sprake geweest van detentiegerelateerde
spanningsklachten. Om die reden is klager alleen op een cel geplaatst. Volgens de inrichtingspsycholoog gaat het nu beter met klager en heeft hij geen last van psychische klachten. Klager is een VRIS (vreemdelingen in de strafrechtketen) gedetineerde.
De Dienst Terugkeer en Vertrek, heeft het vertrekproces van VRIS gedetineerden ondergebracht in het Detentiecentrum Zeist. Overplaatsing zou het proces van het voorbereiden van de terugkeer verstoren.

4. De beoordeling
Een verzoek tot overplaatsing om bezoek te kunnen ontvangen is, behoudens bijzondere omstandigheden, geen grond voor overplaatsing. Bovendien bevindt zich bij de stukken een bezoekerslijst waaruit blijkt dat klager in de periode van 30 december 2011
tot
en met 26 april 2012 regelmatig bezoek van familie en vrienden heeft ontvangen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, naar het oordeel van de beroepscommissie bij afweging van alle in aanmerking
komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij heeft de beroepscommissie in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris de taak heeft om te zorgen voor een optimale capaciteitsbenutting van de beschikbare
celcapaciteit.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 2 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven