Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1217/GB, 2 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:02-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1217/GB

Betreft: [klager] datum: 2 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.A. Bloemberg, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 april 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 24 november 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. van de p.i. Ter Apel. Op 10 april 2012 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Ter Apel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is destijds door de p.i. overgeplaatst naar de Extra Zorg Voorziening (EZV) vanwege zijn homoseksuele geaardheid. Klagers geaardheid is ongewijzigd. Hierdoor is continuering op de EZV
vanzelfsprekend. Daarnaast is er gerede vrees voor klagers veiligheid bij klagers plaatsing in het regime van algehele gemeenschap. Klager ontving enkele uren na plaatsing in het regime van algehele gemeenschap de eerste schriftelijke bedreiging. Sinds
de plaatsing is er regelmatig sprake van intimidatie door medegedetineerden. Deze intimidaties worden door het b.s.d. niet serieus genomen. Klager durft zijn cel niet te verlaten. Op dit moment hebben geen schriftelijke bedreigingen meer
plaatsgevonden,
maar van intimidatie is nog steeds sprake.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Volgens de medewerkers van klagers afdeling komt hij duidelijk voor zijn homoseksuele geaardheid uit. Hierdoor gaan medegedetineerden op klager reageren. Volgens het
afdelingshoofd van de afdeling waar klager verblijft, verloopt alles inmiddels rustig.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Ter Apel is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De beroepscommissie vat klagers beroep op als gericht tegen het regime van algehele gemeenschap. Een (al dan niet onherroepelijk) tot gevangenisstraf veroordeelde dient te worden geplaatst in een inrichting met een regime van algehele
gemeenschap, tenzij hiervoor op grond van de persoonlijkheid en/of het gedrag van de betrokkene gewichtige contra-indicaties bestaan. De beroepscommissie is van oordeel dat uit de stukken een dergelijke contra-indicatie niet aannemelijk is geworden.
Uit
het selectieadvies volgt dat er geen sprake is van een indicatie voor bijzondere zorg. De selectiefunctionaris heeft nader geïnformeerd bij klagers afdelingshoofd. Deze heeft aangegeven dat zijn verblijf in het regime van algehele gemeenschap inmiddels
rustig verloopt. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, derhalve niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 2 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven