Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0871/GB, 2 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:02-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/871/GB

Betreft: [klager] datum: 2 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 maart 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep en de nadere schriftelijke toelichting van mr. R. Polderman.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 27 januari 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de locatie Schutterswei te Alkmaar.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klagers dochter is 21 jaar en woonachtig in Dieren (regio Arnhem) en ondervindt problemen met de reisafstand en haar financiële middelen zijn beperkt om klager in de locatie Schutterswei te bezoeken. Klagers dochter heeft hem enkele keren bezocht.
Klagers vrouw en andere dochter zijn woonachtig in Spanje. Klager gedraagt zich in de inrichting naar behoren. Voorts klaagt klager over de afwijzing van zijn verzoek tot overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting, de afwijzing van zijn
verlofaanvraag en het feit dat klagers dochter bij de locatie Schutterswei is weggestuurd en hem hierdoor niet kon bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is op 16 april 2010 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 dagen. In augustus 2010 is klager met zijn vrouw naar Spanje vertrokken. Klager is op
27 januari 2012 op grond van een Europees Aanhoudingsbevel, aangehouden in Spanje en op 9 februari 2012 overgeleverd aan Nederland. Het Multi Disciplinair Overleg van de locatie Schutterswei adviseert negatief op klagers verzoek. Klagers einddatum is
25
juni 2012. De bezoekproblemen die klager stelt dat zijn dochter heeft worden onvoldoende zwaarwegend geacht. Voorts wordt opgemerkt dat klager over de andere problemen een klacht kan indienen bij de commissie van toezicht van de locatie Schutterswei.

4. De beoordeling
Klager wenst te worden overgeplaatst naar de locatie Zuid te Arnhem in verband met bezoekproblemen. Bezoekproblemen zijn echter inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Het feit dat
uit de bezoekerslijst van de locatie Schutterswei blijkt dat klager slechts enkele malen familiebezoek heeft ontvangen, kan niet als een dergelijke omstandigheid worden aangemerkt. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden
gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Voor zover het beroep van klager betrekking heeft op de door hem gestelde afwijzing van
overplaatsing naar een b.b.i., het afwijzen van zijn verzoek om verlof en het toegang weigeren door de inrichting van zijn op bezoek komende dochter, zal de beroepscommissie klager niet ontvankelijk verklaren in zijn beroep, nu het door klager in
eerste
instantie ingediende beroep geen betrekking had op die beslissingen, terwijl het weigeren van toegang aan de inrichting daarenboven een beslissing van de directeur is, waartegen beklag en eventueel beroep open staat.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep voor zover het betrekking heeft op klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Zuid te Arnhem ongegrond en verklaart klager voor het overige niet ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 2 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven