Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0792/GB, 19 juni 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/792/GB

Betreft: [klager] datum: 19 juni 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 januari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de regio Den Haag afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 november 2011 gedetineerd. Hij verblijft in de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht
Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket ‘s-Gravenhage en is geplaatst in de p.i. Haarlem. Gedetineerden die zijn ingesloten voor bovengenoemd arrondissementsparket worden vaak geplaatst in het h.v.b. van de locatie Zoetermeer of het h.v.b.
Alphen aan den Rijn. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden waardoor hiervan kon worden afgeweken. Klagers familie woont in Hazerswoude en leeft van een uitkering. Klagers familie, waaronder zijn dochters van zes en twaalf jaar oud die klager
niet zonder begeleiding kunnen bezoeken, is, gelet op de reisafstand en de kosten die daarmee gepaard gaan, derhalve niet in staat om klager met regelmaat te bezoeken. Dit zorgt voor verzwaring van de detentieomstandigheden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Hij verblijft in de p.i. Haarlem, een inrichting nabij het arrondissement van vervolging. Klager kan worden overgeplaatst indien er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bij de gemeente Rijnswoude kan, indien men de reiskosten van en naar de
inrichting niet kan betalen, bijzondere bijstand worden gevraagd. De reis van klagers familie naar de p.i. Haarlem duurt ongeveer drie kwartier. Een overplaatsing is derhalve niet noodzakelijk.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2 Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Het feit dat klagers familie onvoldoende financiële middelen heeft om klager te bezoeken, wordt onvoldoende
feitelijk onderbouwd en kan derhalve niet als een dergelijke omstandigheid worden aangemerkt. Overigens blijkt uit de bezoekerslijst van de p.i. Haarlem dat klager niet verstoken is van bezoek. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing
van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 19 juni 2012

secretaris voorzitter

Naar boven