Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1316/SGA, 26 april 2012, schorsing
Uitspraakdatum:26-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1316/SGA

Betreft: [klager] datum: 26 april 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Roermond.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van genoemde locatie d.d. 22 april 2012, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf van
opsluiting in een strafcel voor de duur van tien dagen, ingaande op 22 april 2012 te 11.30 uur en eindigende op 3 mei 2012 te 11.30 uur, wegens betrokkenheid bij een vechtpartij met een medegedetineerde welke zwaar lichamelijk letsel is toegebracht.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 26 april 2012. De secretaris van de beklagcommissie bij de locatie Roermond heeft nog niet gereageerd op het verzoek om inlichtingen. Mr. A.A.T.X. Vonken heeft
geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een nadere toelichting te geven op het door verzoeker ingediende schorsingsverzoek.

1. De beoordeling
De secretaris van de beklagcommissie bij de locatie Roermond heeft nog niet gereageerd op het verzoek om inlichtingen. Nu verzoeker in zijn schorsingsverzoek heeft aangegeven op 24 april 2012 een klaagschrift te hebben ingediend bij de beklagcommissie,
acht de voorzitter voldoende aannemelijk dat er een klaagschrift is ingediend en kan verzoeker in zijn schorsingsverzoek worden ontvangen.

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat, in ieder geval tot 2 mei 2012 te 11.30 uur, niet het geval. Op grond van de inlichtingen van de directeur en op grond van het naar aanleiding van het voorval
opgemaakte verslag is – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – verzoekers betrokkenheid bij een vechtpartij met een medegedetineerde voldoende aannemelijk. Gelet op die betrokkenheid kon de directeur een beslissing als de onderhavige nemen. Het
verzoek zal daarom in zoverre worden afgewezen. Voor zover de disciplinaire straf langer duurt dan 2 mei 2012 te 11.30 uur, overweegt de voorzitter dat er termen aanwezig zijn om de tenuitvoerlegging van de disciplinaire straf te schorsen. De directeur
heeft op de schriftelijke mededeling van de disciplinaire straf aangegeven dat aan verzoeker een disciplinaire straf met een duur van tien dagen is opgelegd. Die periode is op 2 mei 2012 te 11.30 uur verstreken. In de mededeling van de disciplinaire
straf staat evenwel als einddatum genoemd 3 mei 2012 te 11.30 uur. De voorzitter zal, om alle misverstanden te voorkomen, voorzover de tenuitvoerlegging van de straf op 2 mei 2012 te 11.30 niet wordt beëindigd, de tenuitvoerlegging van de disciplinaire
straf met ingang van 2 mei 2012 te 11.30 uur schorsen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af, voor zover is verzocht om schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur vóór 2 mei 2012 te 11.30 uur. De voorzitter wijst het verzoek toe voor zover het ziet op de tenuitvoerlegging
van de bestreden beslissing van de directeur na 2 mei 2012 te 11.30 uur, en schorst vanaf die datum en dat tijdstip de tenuitvoerlegging van voormelde beslissing van de directeur tot op het moment dat de beklagcommissie op het klaagschrift zal hebben
beslist.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 26 april 2012.

secretaris voorzitter

Naar boven