Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0443/GA, 24 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:24-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/443/GA

betreft: [klager] datum: 24 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 januari 2012 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Aan klager en de directeur is bij brief van 12 april 2012 meegedeeld dat het beroep ter zitting van 27 april 2012 zou worden behandeld. Bij brief van 19 april 2012 is aan klager en de directeur meegedeeld dat het beroep alsnog schriftelijk zal worden
behandeld. De beroepscommissie heeft vervolgens de directeur van voormelde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 80,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende een disciplinaire straf van acht dagen opsluiting in een strafcel, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering, omdat het minder is dan wettelijk vaststaat. Klager heeft elf en niet acht dagen vast gezeten en voor elke dag krijgt klager nu € 7,50.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Van drie dagen straf op eigen cel is geen sprake. Het beklag heeft betrekking op acht dagen strafcel en daarvoor is klager conform de RSJ-richtlijnen gecompenseerd.

3. De beoordeling
De tegemoetkoming is opgelegd voor het op onjuiste gronden opsluiten van klager in een strafcel voor acht dagen. Het standaardbedrag volgens de richtlijn standaardbedragen tegemoetkomingen is € 10,= per dag. Dit komt voor klager neer op € 80,= in
totaal. De beroepscommissie laat het standpunt van klager dat er ook nog sprake zou zijn geweest van drie dagen opsluiting op cel buiten beschouwing. Niet is gebleken dat daarvan ook feitelijk sprake is geweest. De beroepscommissie kan zich verenigen
met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 24 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven