Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1029/TA, 25 juni 2012, beroep
Uitspraakdatum:25-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1029/TA

betreft: [klager] datum: 25 juni 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J.A.P.F. Hoens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 maart 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht,

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. J.A.P.F. Hoens om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering om klager een cursus geschiedenis te laten volgen.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Het hoofd van de inrichting heeft gedurende de procedure bij de beklagrechter laten weten dat klager gewoon geschiedenisonderwijs mag volgen. Als restrictie geldt dat het onderwijs geen betrekking mag
hebben op nationaal socialisme en aanverwante zaken in verband met klagers preoccupatie met dit onderwerp. Dit is volgens de inrichting niet bevorderlijk voor zijn behandeling. Klager wil zich inderdaad graag verder verdiepen in het nationaal
socialisme
c.q. de Tweede Wereldoorlog. Dit intrigeert hem zeer. Goed onderwijs zou kunnen bijdragen aan het op een normale wijze omgaan met alles wat met nationaal socialisme c.q. de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Gebrek aan kennis leidt gemakkelijk tot
romantisering. Het uit de weg gaan van het onderwerp heeft als risico dat dit contraproductief kan uitpakken. Klager interesseert zich ook voor andere geschiedenisonderwerpen. Ten onrechte wordt hem vervolgonderwijs onthouden.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op dit moment is klager wekelijks bezig met een cursus aardrijkskunde. Wanneer hij deze cursus heeft afgerond, zou klager mogelijk een geschiedeniscursus kunnen volgen. Mits dit in het vermogen van klager ligt en het gedrag klager en/of het
functioneren
van klager in de maatschappij niet negatief beïnvloedt. De re-integratie van klager in de maatschappij laat in verband met de huidige omstandigheden en zijn gedrag niet toe om de gewenste geschiedeniscursus te volgen. In het kader van zijn behandeling
is het volgen van een dergelijke cursus niet aangewezen. Er is geen sprake van beperking van een recht als bedoeld in artikel 43 Bvt.

3. De beoordeling
Uit artikel 43, eerste lid, van de Bvt volgt onder meer dat het hoofd van de inrichting zorg draagt voor onderwijs aan tbs-gestelden, zonder dat zij daaraan een recht op onderwijs kunnen ontlenen. Derhalve betreft het beklag de schending van een
zorgplicht en géén schending van een in wet of verdrag neergelegd recht, welke schending dan onderhevig zou zijn aan een beoordeling op redelijkheid en billijkheid.
De beroepscommissie zal derhalve de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.P.G.L.M. Verbunt en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 juni 2012

secretaris voorzitter

Naar boven