Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1037/GB, 20 juni 2012, beroep
Uitspraakdatum:20-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1037/GB

Betreft: [klager] datum: 20 juni 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. ing. M.J. Jansma, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de selectiebeslissing(en) van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft geweigerd om klager over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad en beslist om klager over te plaatsen naar het h.v.b. van de p.i. Nieuwegein.

2. De feiten
Klager is sedert 7 februari 2012 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. van de locatie Torentijd te Middelburg. Op 3 mei 2012 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de p.i. Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Als alternatief voor het h.v.b. van de locatie Torentijd heeft de selectiefunctionaris voorgesteld om klager te plaatsen in de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel, p.i.
Dordrecht of de p.i. Nieuwegein. De twee laatst genoemde inrichtingen bevinden zich beide niet binnen het gebied van het arrondissementsparket Rotterdam. Daarnaast wordt het onderzoek verricht door de Nationale Recherche, Unit Noord- en Oost-Nederland,
die in Zwolle is gevestigd. Tevens hebben het bureau selectie- en detentiebegeleiding (b.s.d.) en de officier van justitie van het landelijk parket te Rotterdam aangegeven, geen bezwaar te hebben tegen overplaatsing naar de p.i. Lelystad. Klager is van
mening dat de beslissing van de selectiefunctionaris onbegrijpelijk, dan wel onvoldoende gemotiveerd is. Klager verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. van de p.i. Lelystad, danwel het h.v.b. van de p.i. Almere, danwel het h.v.b. van de p.i. Zwolle.
Dit omdat zijn woonadres in Lelystad is en klagers partner en kinderen daar verblijven. Ook speelt mee dat klagers raadsman in Kampen is gevestigd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De p.i. Lelystad beschikt niet over een h.v.b. Daarom behoort plaatsing in deze p.i. ook niet tot de mogelijkheden. Overwegende de reisafstand van klagers raadsman, het parket van vervolging en de voorkeur van klager, is door tussenkomst van het b.s.d.
aan klager voorgesteld om hem te plaatsen in de p.i. Nieuwegein. Klager en de officier van justitie zijn hiermee akkoord gegaan.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie overweegt dat uit de bestemmingsaanwijzing van 26 oktober 2010 volgt dat de p.i. Lelystad niet over een h.v.b. beschikt. Reeds om die reden is de weigering van de selectiefunctionaris niet onredelijk of onbillijk. Voorts
heeft de selectiefunctionaris bij de beslissing om klager naar het h.v.b. van de p.i. Nieuwegein over te plaatsen rekening gehouden met het parket van vervolging en de reisafstand voor klagers advocaat. Klager is door een medewerker van het b.s.d.
benaderd en heeft aangegeven akkoord te gaan met die overplaatsing.
Gelet op het bovenstaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris om klager over te plaatsen naar het h.v.b. van de p.i. Nieuwegein, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als redelijk of billijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in
tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 20 juni 2012

secretaris voorzitter

Naar boven