Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0329/GB, 15 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:15-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/329/GB

Betreft: [klager] datum: 15 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Urcun, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 januari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 23 april 2012 door de voorzitter van de beroepscommissie in de gelegenheid gesteld zijn beroep mondeling toe te lichten. Klager heeft bij die gelegenheid verklaard zijn beroep niet mondeling te willen toelichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van unit 1 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond
verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 februari 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de p.i. Hoogeveen. Op 6 januari 2012 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van unit 1 van de p.i. Vught, waar een
individueel regime geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep schriftelijk als volgt toegelicht.
Klager is op onjuiste gronden overgeplaatst naar de p.i. Vught. Klager is niet betrokken geweest bij een steekincident, noch in de p.i. Hoogeveen noch in de locatie Norgerhaven te Veenhuizen. Evenmin heeft klager een afdelingshoofd geslagen. Klager
heeft in bovengenoemde inrichtingen geen gedrag vertoond dat een overplaatsing naar de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden rechtvaardigt. De bestreden beslissing is enkel gebaseerd op gedateerde en subjectieve gegevens. De
selectiefunctionaris dient echter zijn beslissing te baseren op de recente gegevens die relevant zijn voor deze zaak. Klager wil overgeplaatst worden naar een inrichting in de regio Rotterdam.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op 2 januari 2012 is er op de cel van klager een geprepareerd steekwapen omwikkeld met een winkelbon met klagers naam aangetroffen. Klager is hiermee geconfronteerd en heeft als reactie hierop een afdelingshoofd geslagen. Naar aanleiding van dit
incident is aangifte gedaan. De selectiefunctionaris ziet geen reden om te twijfelen aan de door de inrichting verstrekte informatie. Klager vertoonde dusdanig ondermijnend en agressief gedrag dat de veiligheid van de medegedetineerden en het personeel
niet meer gewaarborgd kon worden. De selectiefunctionaris heeft op grond van de beschikbare informatie zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de Regeling selectie plaatsing en overplaatsing gedetineerden, beoordeeld welk regime geschikt is voor
klager.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de p.i. Vught is een inrichting voor mannen met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau.

4.2. Een (al dan niet onherroepelijk) tot gevangenisstraf veroordeelde gedetineerde dient te worden geplaatst in een inrichting met een regime van algehele dan wel beperkte gemeenschap, tenzij plaatsing in een individueel regime noodzakelijk is. In
het individueel regime kunnen gedetineerden worden geplaatst die op grond van hun persoonlijkheid, gedrag of andere persoonlijke omstandigheden, een ernstig beheersrisico vormen voor zichzelf of anderen en ten gevolge daarvan niet in staat zijn in een
regime van algehele of beperkte gemeenschap te functioneren of te verblijven.

4.3. Gelet op de inhoud van het selectieadvies is klager op 25 oktober 2011 betrokken geweest bij een steekincident in de locatie Norgerhaven. Naar aanleiding van dit incident is klager overgeplaatst naar de p.i. Hoogeveen waar in zijn cel een
steekwapen is aangetroffen, na ontdekking waarvan hij op 2 januari 2012 het afdelingshoofd heeft geslagen. Gelet op deze informatie heeft de selectiefunctionaris kunnen oordelen dat klager een ernstig beheersrisico vormt en niet in staat moet worden
geacht in een regime van algehele of beperkte gemeenschap te verblijven. Derhalve is de beslissing klager over te plaatsen naar een inrichting met een individueel regime niet als onredelijk of onbillijk aan te merken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 15 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven