Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0975/GM, 15 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:15-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/975/GM

betreft: [klager] datum: 15 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Amsterdam, locatie Tafelbergweg,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 7 maart 2012 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 mei 2012, gehouden in de p.i. Rotterdam, locatie Noordsingel te Rotterdam, is klager gehoord.
Klagers raadsman, mr. W.K. Cheng, kon niet tot de zittingszaal worden toegelaten omdat hij niet over de vereiste legitimatie beschikte.
De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Amsterdam heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.
Van de zijde van de RSJ was als toehoorster aanwezig mr. R.S.T. van Rossem - Broos.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 29 december 2011, betreft het niet verstrekt krijgen van antibiotica.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft het volgende aangevoerd.
Klager is HIV patiënt. Om ontstekingen te voorkomen, zou hij iedere dag Cotrimoxazol moeten slikken. Vanwege een allergie voor penicilline doet hij dit niet, maar krijgt hij wel, zodra een longontsteking bij hem is vastgesteld, hetgeen iedere twee
maanden het geval is, Cotrimoxazol voorgeschreven. Dit keer had klager een voorhoofdsholteontsteking. Hiermee is hij op 19 december 2011 bij de medische dienst geweest, waar dit werd vastgesteld. De verpleegkundige zou de arts vragen een recept uit te
schrijven. Twee dagen later vroeg klager waar het recept bleef. Er bleek geen recept te zijn. Het zou nogmaals worden klaargelegd. Weer gebeurde dit niet. De week erna had klager een consult bij de huisarts. Daarbij kwam het recept aan de orde. Dit
maal
kwam het recept wel en kreeg klager, twee dagen later, op 30 december 2011, zijn medicatie. Hij heeft tien dagen onnodig op de medicatie moeten wachten en daardoor pijn gehad.

De inrichtingsarts heeft zijn standpunt niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan uit de stukken en het verhandelde ter zitting niet exact afleiden of en hoe de gesprekken tussen klager en de medische dienst in de periode volgend op 19 december 2011 zijn geweest. Hiervan zijn geen aantekeningen gemaakt in het
medisch dossier. Echter ook is niet vast te stellen dat de feiten anders zijn dan door klager in de stukken en ter zitting gesteld. Vast staat wel dat klager op 19 december 2011 bij de medische dienst is geweest. Gelet op klagers gezondheidsklachten
had hij meteen doorgestuurd moeten worden naar de huisarts, dan wel had na overleg met de huisarts antibiotica voorgeschreven kunnen worden. Nu dit klaarblijkelijk niet is gebeurd en klager pas op 30 december 2011 de gevraagde medicatie heeft ontvangen
moet het handelen van de inrichtingsarts worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard.
Klager zal de na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.

Zij bepaalt de aan klager ten laste van de p.i. Amsterdam toekomende tegemoetkoming op € 25,-.

Na de zitting werd bij het verlaten van de p.i. aan de beroepscommissie een schriftuur afkomstig van mr. Cheng overhandigd. Hierop heeft de beroepscommissie geen acht meer kunnen slaan.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. S.B. de Pauw Gerlings - Döhrn, voorzitter, J.G.J. de Boer en L.E.M. Kleipool, leden,
in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 15 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven