Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0166/GA, 11 juni 2012, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Urinecontrole  v

Uitspraak

nummer: 12/166/GA - tussenbeslissing

betreft: [klager] datum: 11 juni 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Roermond,

gericht tegen een uitspraak van 13 januari 2012 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 mei 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Roermond gehoord. Klager heeft schriftelijk bericht niet ter zitting te zullen
verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een officiële waarschuwing na een positieve urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft op 31 oktober 2011 positief gescoord op opiaten (494 ng/ml). De grenswaarde voor een positieve urinetest op opiaten is 300 ng/ml. De
uitslag van een herhalingsonderzoek was positief op opiaten (518 ng/ml) en de uitslag van het bevestigingsonderzoek was positief op morfine (440 ng/ml) en codeïne (95 ng/ml). Gezien de hoogte van de scores, is duidelijk sprake van aanwezigheid van
gedragsbeïnvloedende stoffen. De lijst met stoffen die de urinecontrole kunnen beïnvloeden, waaronder blijkbaar maanzaad, is arbitrair en afhankelijk van verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Een discussie hierover past niet in de beklag- en
beroepsprocedure van de Pbw. Uit de testen is niet gebleken dat het eten van enkele broodjes met maanzaad de oorzaak is van een hoge score, terwijl feitelijk is aangetoond dat er gedragsbeïnvloedende stoffen zijn aangetroffen. Het geven van een
waarschuwing is overeenkomstig het sanctiebeleid van de inrichting en het drugsontmoedigingsbeleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Klager heeft samen met een medegedetineerde een zak broodjes met maanzaad opgegeten. Het eten van maanzaad beïnvloedt de urinecontrole, maar niet in die mate dat de grenswaarde van 300 ng/ml wordt overschreden. Volgens het onderzoekslaboratorium moet
voor een uitslag boven de 450 ng/ml kilo’s aan maanzaad worden gegeten. De grenswaarde van 300 ng/ml is gekozen om zeker te zijn dat de score zijn oorzaak vindt in gedragsbeïnvloedende middelen. De gedetineerden weten dat het eten van maanzaad de
urinecontrole kan beïnvloeden. De inrichting verstrekt zelf geen broodjes met maanzaad. Door klager is een mailbericht overgelegd van [...], de president van de European Workplace Drug Testing Society. Maanzaad kan een positieve uitslag op opiaten
geven, zij het kortdurend en waarbij de uitslag niet extreem hoog (>1600) kan zijn.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Voor de beoordeling van het beroep is van belang of het eten van enkele broodjes met maanzaad in die mate de urinecontrole kan beïnvloeden dat daardoor een score op opiaten van boven de 450 ng/ml is te verklaren. De directeur van de inrichting heeft
meegedeeld dat hij een onderzoekslaboratorium heeft geconsulteerd. Volgens de directeur is hem bericht dat voor een score aan opiaten van 450 ng/ml één of meer kilo’s maanzaad moet worden gegeten. Door de directeur is ter bevestiging hiervan geen
schriftelijk stuk overgelegd zodat in het midden blijft wat de precieze inhoud van de inlichtingen van het laboratorium is geweest en wie de inlichtingen heeft gegeven op basis van welke deskundigheid.
In eerdere vergelijkbare procedures voor de beroepscommissie waarbij de invloed van maanzaad op de uitslag van de urinecontrole centraal stond, is door deskundigen het standpunt ingenomen dat in individuele gevallen de inname van enkele grammen
maanzaad
kan leiden tot concentraties van boven 300 ng/ml. Gelet op het verschil tussen het door de directeur verwoorde bericht en de indertijd ingewonnen inlichtingen acht de beroepscommissie zich onvoldoende voorgelicht om op het beroep te beslissen. Een
deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt verzocht nadere inlichtingen te verschaffen op grond van hetgeen de wetenschap hem leert.

Daarbij kan van de volgende feiten worden uitgegaan:
* Een medegedetineerde van klager, [...]., stelt in zijn schriftelijke verklaring, dat hij op zondag 30 oktober 2011 (de door hem vermelde datum van 31 oktober 2011 is niet juist) bij de Jumbo-supermarkt te Kerkrade twee pakken met maanzaadbroodjes
(kampioentjes) heeft gekocht, die hij samen met klager heeft gegeten.
* Voor de beklagcommissie heeft klager verklaard, dat hij op (maandag) 31 oktober 2011 zes broodjes heeft gegeten. Hij stelt verder dat op de verpakking van de broodjes staat vermeld dat er 5 gram maanzaad per verpakking zit. Uit de stukken valt niet
op
te maken hoeveel broodjes er in één verpakking zitten.
* Uit het overzicht van het laboratorium met uitslagen van de urinecontrole komt naar voren dat de urinecontrole heeft plaatsgevonden op maandag 31 oktober 2011 om 11.58 uur (sample collection time). Om 11.59 uur is urine afgenomen ten behoeve van het
herhalings- en bevestigingsonderzoek.
* Tevens komt uit dit onderzicht naar voren dat het urineonderzoek een score heeft opgeleverd aan opiaten van 494 ng/ml. Het herhalingsonderzoek leverde een score op van 518 ng/ml. Het bevestigingsonderzoek leverde een score op van morfine (440 ng/ml)
en codeïne (95 ng/ml).

Gelet op het vorenstaande heeft de beroepscommissie de volgende vragen aan het NFI:
1. Is het eten van maanzaad van invloed op de uitslag van de urinecontrole naar opiaten?
2. Hoeveel gram maanzaad moet worden gegeten om tot een uitslag te komen van boven de 300 ng/ml respectievelijk van boven de 450 ng/ml?
3. Na hoeveel tijd en voor hoe lang heeft het eten van 5 gram maanzaad invloed op een urinecontrole en in welke mate?
4. Geeft de u toegezonden stukken u aanleiding tot het maken van overige opmerkingen met betrekking tot de invloed van het eten van maanzaad op de resultaten van de urinecontrole?

4. De uitspraak
De beroepscommissie houdt de behandeling van het beroep aan teneinde het NFI te consulteren over de invloed van het eten van maanzaad op de uitslag van de urinecontrole.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.M.L. Pattijn MSM, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 11 juni 2012

secretaris voorzitter

Naar boven