Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0697/GB, 6 juni 2012, beroep
Uitspraakdatum:06-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/697/GB

Betreft: [klager] datum: 6 juni 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.M. van Dam, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 februari 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 mei 2008 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de p.i. Hoogeveen. Op 8 februari 2012 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Ter Apel, een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen als bedoeld
in artikel 20b, tweede lid onder a van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden (de Regeling).

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die een uitzondering op het plaatsingsbeleid, als bedoeld in artikel 20b, eerste lid, van de Regeling, rechtvaardigt. Klagers strafrestant is acht jaar. Klagers familie woont in de
regio Den Haag. Het is onwenselijk dat klager verstoken blijft van bezoek vanwege de afstand die zijn familie moet afleggen om klager in de p.i. Ter Apel te bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De locatie Esserheem te Veenhuizen en de p.i. Ter Apel zijn inrichtingen die zijn aangewezen als een inrichting voor bijzondere opvang van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen die na de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf geen rechtmatig
verblijf in Nederland hebben in de zin van artikel acht van de Vreemdelingenwet 2000. Het belang van de uitvoering van bovengenoemd plaatsingsbeleid weegt zwaarder dan het belang van klager om bezoek te kunnen ontvangen. Plaatsing van klager in de
locatie Esserheem is gelet op een ernstig incident niet mogelijk.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Ter Apel is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Dit is tevens een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel
20b,
tweede lid onder a van de Regeling.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit het selectieadvies van 26 januari 2012 komt naar voren dat klager behoort tot de categorie strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Ingevolge artikel 20b, eerste lid van de Regeling worden vreemdelingen die na de tenuitvoerlegging van de
vrijheidstraf geen rechtmatig verblijf meer hebben in Nederland in beginsel geplaatst in een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Klager had ten tijde van de selectie een strafrestant van meer dan vier maanden. Voor dergelijke
gedetineerden is in beginsel de locatie Esserheem of de p.i. Ter Apel bestemd. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. Het feit dat klager nog acht jaar gedetineerd zit en het daardoor
onwenselijk is dat hij in de p.i. Ter Apel ver verwijderd is van familie of vrienden, kan niet als een dergelijke omstandigheid worden aangemerkt. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging
van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 6 juni 2012

secretaris voorzitter

Naar boven