Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4365/TB, 30 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:30-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4365/TB

betreft: [klager] datum: 30 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 6 december 2011 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klager over te plaatsen naar FPC Veldzicht te Balkbrug (hierna: Veldzicht).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Bij brief van 28 september heeft FPC De Rooyse Wissel de Staatssecretaris verzocht om overplaatsing van klager. De
Staatssecretaris heeft op 6 december 2011 beslist klager over te plaatsen naar Veldzicht. Deze overplaatsing is op 23 december 2011 gerealiseerd.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft bezwaar tegen zijn overplaatsing, want hij moet geresocialiseerd worden. Dit was de vordering van de advocaat-generaal en blijkt ook uit de uitspraak van het gerechtshof Arnhem. Veldzicht is voornemens om klager op te nemen op een
afdeling
voor intensieve zorg (ICU). Dit is niet aangevraagd en dit is ook in strijd met het doel van het Openbaar Ministerie. In de folder van Veldzicht staat dat bewoners, die van een andere kliniek op de ICU worden geplaatst een zogeheten sterretjesstatus
hebben. Dit is bij klager niet aan de orde. Klager dient geplaatst te worden op een resocialisatieplek.

Namens de Staatssecretaris is inzake het beroep het volgende standpunt ingenomen.
Klager is achtereenvolgens geplaatst in De Kijvelanden (besluit 20 januari 2005), de Van der Hoevenkliniek (besluit 11 augustus 2005) en De Rooyse Wissel (besluit 12 juli 2007).
Voor zover klagers beroep ziet op de plaatsing binnen Veldzicht op de ICU is hij niet-ontvankelijk. Tegen dergelijke interne plaatsingsbeslissingen staat geen rechtstreeks beroep open.
Uit het overplaatsingsverzoek van De Rooyse Wissel blijkt dat men binnen die kliniek geen behandelmogelijkheden meer ziet. De kliniek schrijft: ‘Behandeling blijkt in de huidige kliniek onmogelijk gezien de steeds terugkerende behandelimpasses die zich
uiten in grensoverschrijdend gedrag (verbale agressie, intimidatie, liegen en bedriegen, groepsontwrichtend gedrag), wantrouwen tegen de kliniek en het voeren van strijd met de kliniek. (-) Een derde behandelpoging is geïndiceerd omdat door de ernst en
het steeds terugkerende patroon van de impasse het onmogelijk is geworden om met betrokkene binnen de huidige kliniek een verder behandeltraject uit te werken. Hoewel het grensoverschrijdend gedrag van betrokkene nog steeds erg op de voorgrond staat,
heeft de huidige behandeling geresulteerd in een vermindering van impulsieve agressie. Hiermee rekening houdend en indien betrokkene zich openstelt voor de volgende behandelpoging wordt verwacht dat betrokkene een betere nieuwe start kan maken dan
voorheen. Omwille van deze reden en de jonge leeftijd van betrokkene is dan ook besloten om niet over te gaan tot een longstayaanvraag’.
Klager heeft geen vertrouwen meer in De Rooyse Wissel en is het niet eens met de aldaar aangeboden behandeling. Het beroep dient ongegrond te worden verklaard.

4. De beoordeling
Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden dient de Staatssecretaris, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Uitgangspunt van het op grond van het IBO II-rapport door de Staatssecretaris geformuleerde beleid is dat alle tbs-inrichtingen geoutilleerd zijn voor iedere ter beschikking gestelde, met uitzondering van een aantal speciale categorieën, te weten
vrouwen, zwakbegaafden en extreem beheers- en vluchtgevaarlijke ter beschikking gestelden. Daarnaast wordt onderscheiden naar de primaire psychopathologie: psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.

De Staatssecretaris heeft de beslissing tot overplaatsing van klager genomen op basis van het verzoek van 28 september 2011 tot overplaatsing met inachtneming van klagers geslacht, zijn intelligentie, de ten aanzien van hem gestelde diagnose en
gegevens
omtrent het al dan niet bestaan van een beheers\vluchtrisico.

Klager heeft geen zwaarwegende argumenten aangevoerd die zouden kunnen of moeten leiden tot het oordeel dat de Staatssecretaris in redelijkheid niet tot de bestreden overplaatsingsbeslissing heeft mogen komen.

Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen kan de beslissing klager over te plaatsen naar Veldzicht, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

Voor zover het beroep is gericht tegen een mogelijke plaatsing op een afdeling voor intensieve zorg van Veldzicht overweegt de beroepscommissie het volgende.
Ingevolge artikel 56, eerste lid onder b, Bvt kan een verpleegde bij de beklagcommissie
beklag doen over de beslissing van het hoofd van de inrichting tot plaatsing of voortzetting van het verblijf op een afdeling voor intensieve zorg als bedoeld in artikel 32 Bvt. Ingevolge artikel 67 Bvt kunnen het hoofd van de inrichting en klager
tegen
de uitspraak van de beklagcommissie beroep instellen bij de beroepscommissie.
Klager kan derhalve met voorbijgaan van de beklagcommissie niet in zijn beroep tegen een plaatsing op de afdeling intensieve zorg worden ontvangen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond, voor zover dit gericht is tegen de beslissing van de Staatsecretaris om klager over te plaatsen naar FPC Veldzicht en verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep, voor zover dit gericht is tegen
een plaatsing op een afdeling intensieve zorg.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 30 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven