Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1341/GB, 29 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:29-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1341/GB

Betreft: [klager] datum: 29 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C. Reijntjes-Wendenburg, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 april 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek om compensatie van klager afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 14 december 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de penitentiaire inrichting Lelystad. Op 8 februari 2012 is hij overgeplaatst naar de beperkt beveiligde inrichting Maashegge te Overloon, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. Ontvankelijkheid
Na klagers overplaatsing naar de b.b.i. is namens klager bij brief van 18 april 2012 aan de selectiefunctionaris het verzoek gedaan om toekenning van een vergoeding voor de periode die hij niet in een b.b.i. heeft verbleven en een vergoeding per gemist
verlof.
De selectiefunctionaris heeft dit verzoek afgewezen.
Ingevolge artikel 72, eerste lid, Pbw, kan tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als bedoeld in de artikelen 17 en 18 Pbw een beroepschrift worden ingediend. De afwijzing van het verzoek om compensatie kan niet als een dergelijke beslissing
worden aangemerkt. Het is derhalve niet mogelijk om tegen bovengenoemde afwijzing een beroepschrift in te dienen. Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 29 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven