Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0291/TA, 29 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:29-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/291/TA

betreft: [klager] datum: 29 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.L. Louwerse, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 januari 2012 van de beklagcommissie bij het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 april 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. A.L. Louwerse, en [...], juridisch medewerker bij voormelde
tbs-inrichting.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. de separatie van klager ingaande op 10 december 2010;
b. de beperkingen ingaande op 20 december 2010;
c. de schriftelijke mededeling met betrekking tot b. is klager op 4 januari 2011 uitgereikt;
d. het geen uur per dag mogen luchten sinds klagers plaatsing in de inrichting op 10 december 2010;
e. de weigering om zonder toezicht te telefoneren met geprivilegieerde contacten;
f. het toezicht op klagers post met ingang van 13 januari 2011;
g. de weigering om te telefoneren met anderen dan zijn advocaat en de weigering om zonder toezicht te telefoneren met zijn advocaat met ingang van 13 januari 2011;
h. de verlenging van een ordemaatregel van afzondering met ingang van 7 februari 2011 en
i. de verlenging van f. met ingang van 10 februari 2011.

De beklagcommissie heeft het beklag vermeld onder a, d, e en h ongegrond verklaard, het beklag vermeld onder f en g gegrond verklaard en geen tegemoetkoming toegekend, het beklag vermeld onder i gegrond verklaard voor wat betreft geprivilegieerde post,
ter zake geen tegemoetkoming toegekend en voor het overige ongegrond verklaard en klager in het beklag vermeld onder b en c niet-ontvankelijk verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Klager is op 26 november 2010 ontvlucht uit de Dr. Henri van der Hoevenkliniek en vervolgens op 10 december 2011 in het kader van een crisisplaatsing overgeplaatst naar de inrichting. Klager had al maanden geen goede verhouding met de staf van de
Dr.
Henri van der Hoevenkliniek. Gesteld werd dat klager een nieuwe ontvluchting voorbereidde, maar dat klopte niet. Bij aankomst in de inrichting is klager direct gesepareerd, terwijl hij gewoon rustig was. De psychiater heeft hem gezien. De inrichting
heeft geen eigen afweging/inschatting gemaakt en heeft de informatie van de Dr. Henri van der Hoevenkliniek overgenomen. De maatregel van separatie is te verstrekkend.
b. en c. De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard, omdat het beklag te laat zou zijn ingediend. Volgens klager is de schriftelijke mededeling te laat op 4 januari 2011 aan hem uitgereikt. Mocht uitgegaan worden van
termijnoverschrijding dan is die verschoonbaar, omdat klager moeilijk contact met zijn raadsvrouw kon krijgen.
Aan klager is niet gemeld dat de beperkingen abusievelijk aan hem zijn opgelegd. De beperkingen zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd. Niet alle in de schriftelijke mededeling vermelde beperkingen vallen onder de afzonderingsmaatregel die al aan hem was
opgelegd. De beperkingen zijn ten onrechte aan hem opgelegd en disproportioneel.
d. Verzocht wordt om klager vanaf 10 december 2010 in het beklag te ontvangen. Betwist wordt dat het aan klager te wijten was dat hij geen vol uur mocht luchten. Als klager liever een kopje koffie zou drinken dan luchten, zou hij geen beklag hebben
ingediend. Het personeel was of te laat of er moest bij insluiting en uitsluiting gefouilleerd worden. Dit ging allemaal van de luchttijd af. Gevraagd is om de gemiste luchttijd te compenseren, maar dit is geweigerd. Verzocht wordt om klager een
tegemoetkoming van € 10,= per dag toe te kennen.
e. Verzocht wordt om klager vanaf 10 december 2010 in het beklag te ontvangen.
Ten onrechte wordt gesuggereerd dat het aan klager zelf te wijten is dat hij zich niet heeft teruggetrokken om privégesprekken te voeren. De telefoon had een vaste plek in de recreatieruimte. Andere verpleegden mochten de losse telefoon gebruiken en
die
meenemen naar hun kamer, maar dit werd klager niet toegestaan.
De raadsvrouw onderschrijft het door klager gestelde. Toen zij hem in de inrichting bezocht, werd zij met klager in de recreatieruimte gelaten en bij dit bezoek waren vier personeelsleden aanwezig. Er was geen andere ruimte beschikbaar. Het personeel
zat op een afstand van nog geen meter. Er moest gefluisterd worden om het personeel niet mee te laten luisteren. Bij het gesprek met de advocaat moest de deur in de recreatieruimte open blijven.
f. De beklagcommissie heeft geen oordeel heeft gegeven over uitgaande gewone post. Met betrekking tot de geprivilegieerde post is het beklag wel gegrond verklaard, maar ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Nadat klager geopende advocatenpost had
ontvangen, vertrouwde hij het niet en heeft hij alle post laten terugsturen.
g. Ten onrechte is aan klager met betrekking tot de geprivilegieerde telefoongesprekken geen tegemoetkoming toegekend. De beklagcommissie heeft geen oordeel gegeven over alle telefoongesprekken.
h. De ordemaatregel is verlengd in verband met de voorgeschiedenis. De inrichting had zelfstandig een inschatting moeten maken met betrekking tot de orde en de veiligheid en of verlenging van de maatregel geïndiceerd was. De inrichting heeft de
informatie van de Dr. Henri van der Hoevenkliniek overgenomen.
i. De verlenging van f. Als nieuw feit wordt genoemd dat rond 12 januari 2011 een brief is ontvangen, waarop de gegevens van klagers moeder worden vermeld, maar waarvan de inhoud doet vermoeden dat hij afkomstig is van mevrouw B. Klager heeft de brief
van mevrouw B. nooit gezien en weet niet of een dergelijke brief ooit is toegezonden. Klager wil de betreffende brief graag laten onderzoeken.
De beklagcommissie heeft enkel het beklag met betrekking tot geprivilegieerde post gegrond verklaard en ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Voor wat betreft de andere post is het beklag ten onrechte ongegrond verklaard.

Alles wordt tegen klager gebruikt. Hij heeft zijn studie makelaardij moeten staken. Hij heeft die opleiding zelf betaald. De inrichting komt haar afspraken niet na. Klager ziet geen perspectief. Hij zit in een vicieuze cirkel.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Klager is in verband met een crisisopname overgeplaatst naar de inrichting. De informatie van de Dr. Henri van der Hoevenkliniek is inderdaad ter harte genomen. Het zou onprofessioneel zijn om dat niet te doen. Klager was recent ontvlucht en er was
sprake van een eventuele nieuwe poging tot ontvluchting.
Bij binnenkomst is klager gezien door een psychiater. Vervolgens is de beslissing genomen om hem te separeren. De separatie heeft niet onnodig lang geduurd. Na tien dagen is klager in afzondering geplaatst.
b. en c. De schriftelijke mededeling van 20 december 2010 is abusievelijk uitgereikt. De meeste beperkingen vielen al binnen de lopende afzonderingsmaatregel. De weigering van bezoek is niet opgelegd/geëffectueerd. Er is geen door klager
aangevraagd bezoek geweigerd.
d. Klager is niet-ontvankelijk voor wat betreft de gehele periode nu het beklag te laat is ingediend. Klager heeft er zelf voor gekozen om in plaats van te luchten koffie te gaan drinken of te gaan telefoneren of om zich om te gaan kleden. Als
er te weinig tijd voor luchten zou worden geboden, wordt dit gecompenseerd.
e. Klager is niet-ontvankelijk in het beklag nu dit te laat is ingediend. Hij heeft er zelf voor gekozen om zich tijdens de telefoongesprekken niet terug te trekken op kamer. Hij had de draadloze telefoon mee kunnen nemen naar zijn kamer. Bij
telefoongesprekken met advocaten is toezicht niet aan de orde en kon klager gewoon onbegeleid bellen.
f. Post van of voor geprivilegieerde instanties is niet op inhoud gecontroleerd. De instanties, waaraan klager brieven had gestuurd, waren geen geprivilegieerde instanties. De inrichting heeft geen bezwaar tegen de overhandiging aan klager van
de brief waarvan is gesteld dat deze door mevrouw B. zou zijn geschreven.
g. De inrichting heeft klager niet geweigerd om met geprivilegieerde instanties te bellen.
h. en i. De inrichting is zodra dat mogelijk is gestart met het uitbreiden van klagers vrijheden. Klager was echter niet open en ontkende zijn aandeel in de situatie met de post en het telefoneren. Beslist is om de afzondering en het toezicht
op
klagers post voort te laten duren.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep met betrekking tot a, h en i, onderdeel niet geprivilegieerde post, is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve op die
punten
ongegrond worden verklaard.

Met betrekking tot b en c overweegt de beroepscommissie dat de beklagcommissie klager op die punten niet-ontvankelijk in het beklag heeft verklaard, omdat klager dit te laat zou hebben ingediend. Gelet op de toelichting van klager en zijn raadsvrouw
die
inhoudt dat in verband met de aan klager opgelegde beperkingen het contact van klager met zijn raadsvrouw werd bemoeilijkt, geeft de beroepscommissie klager het voordeel van de twijfel en zal zij klager ten aanzien van die onderdelen ontvangen in het
beklag.

Met betrekking tot b overweegt de beroepscommissie dat, gelet op klagers recente ontvluchting, de beslissing tot oplegging van de beperkingen niet in strijd is met de wet of als onredelijk of onbillijk of disproportioneel kan worden aangemerkt. De
beroepscommissie zal het beklag alsnog ongegrond verklaren.

Met betrekking tot c overweegt de beroepscommissie dat de betreffende schriftelijke mededeling op 4 januari 2011, te laat, aan klager is uitgereikt en dat dit tot gegrondverklaring van het beklag leidt. De beroepscommissie zal aan klager ter zake een
tegemoetkoming van € 15,= toekennen.

Met betrekking tot d overweegt de beroepscommissie dat zij klager, gelet op het onder b en c vermelde, het voordeel van de twijfel geeft en hem vanaf 10 december 2010 ontvangt in het beklag. Uit de stukken en het behandelde ter zitting acht zij niet
aannemelijk geworden dat klager onvoldoende tijd is aangeboden om te luchten. Zij zal het beklag alsnog voor de periode vanaf 10 december 2010 ongegrond verklaren.
Met betrekking tot e. overweegt de beroepscommissie dat zij, gelet op het bovenstaande, klager ontvangt in het beklag vanaf 10 december 2010. Uit de toelichting ter zitting van klager en zijn raadsvrouw is naar het oordeel van de beroepscommissie
aannemelijk geworden dat klager niet zonder toezicht met zijn advocaat heeft mogen telefoneren. De beroepscommissie zal op dit punt het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen, het beklag voor de periode vanaf 10
december 2010 gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming toekennen van
€ 20,=.

Met betrekking tot f is aangevoerd dat de beklagcommissie geen beslissing heeft genomen ten aanzien van toezicht op niet geprivilegieerde post. De beroepscommissie zal ter zake alsnog beslissen. Zij acht aannemelijk geworden dat gelet op het feit dat
het politieonderzoek naar klagers recente ontvluchting en de mogelijk strafbare feiten die daarbij zijn gepleegd de beslissing om op klagers niet geprivilegieerde post toezicht uit te oefenen niet in strijd is met de wet en/of als onredelijk of
onbillijk kan worden aangemerkt. Zij zal het beklag alsnog ongegrond verklaren.
Met betrekking tot f en i, onderdeel geprivilegieerde post, heeft de beklagcommissie het beklag gegrond verklaard, maar aan klager geen tegemoetkoming toegekend. De beroepscommissie acht dit niet juist en zal op dit punt het beroep gegrond verklaren,
de
uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en aan klager een tegemoetkoming van tweemaal € 20,= is € 40,= toekennen.

Met betrekking tot g acht de beroepscommissie het niet toekennen van een tegemoetkoming met betrekking tot de weigering om te telefoneren met de advocaat niet juist en zal zij ter zake het beroep gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming van €
20,= toekennen.
Voor wat betreft de ongegrondverklaring van het beklag ten aanzien van de weigering om te telefoneren met niet geprivilegieerde contacten acht de beroepscommissie het beroep ongegrond en bevestigt zij de uitspraak van de beklagcommissie.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot a, h en i, niet geprivilegieerde post, ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
Zij vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie met betrekking tot b en c en verklaart klager alsnog ontvankelijk in het beklag, verklaart het beklag onder b ongegrond en verklaart het beklag onder c gegrond en kent klager ter zake een
tegemoetkoming
toe van € 15,=
Met betrekking tot d en e ontvangt de beroepscommissie klager alsnog in het beklag vanaf 10 december 2010 en verklaart d ongegrond en e gegrond. Zij kent klager ter zake van e een tegemoetkoming toe van € 20,=.
Met betrekking tot f en i, geprivilegieerde post, verklaart de beroepscommissie het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en kent klager ter zake een tegemoetkoming toe van € 40,=.
Met betrekking tot f, niet geprivilegieerde post, verklaart de beroepscommissie het beklag ongegrond.
Met betrekking tot g verklaart de beroepscommissie het beroep gegrond en kent zij klager een tegemoetkoming toe van € 20,= met betrekking tot de weigering om met de advocaat te telefoneren en verklaart zij voor het overige het beroep ongegrond en
bevestigt zij de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. C.F. Korvinus en mr. drs. T.A.M. Louwe, leden, in tegenwoordig-heid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven