Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0049/TA, 24 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:24-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/49/TA

betreft: [klager] datum: 24 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 oktober 2011 van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 maart 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. A.J. van der Velden, en namens het hoofd van de inrichting [...], juridisch
medewerker.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft
a. de kamercontrole op 26 mei 2011,
b. een urinecontrole op 26 mei 2011,
c. het niet ontvangen van een schriftelijke uitslag van de urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag onder a) en c) ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag onder b op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager wil graag dat de urinecontrole wordt afgenomen in een separeercel met videocamera. Klager heeft niets te verbergen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Ten aanzien van a:
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van b:
Ingevolge artikel 6, tweede lid van het Protocol Urineonderzoek, bijlage 4 bij de huisregels van De Rooyse Wissel, wordt in beginsel gebruik gemaakt van de afname van urine ten behoeve van het urineonderzoek onder visueel toezicht. In bijzondere
gevallen kan hiervan worden afgeweken en kan gebruik worden gemaakt van afname door middel van een marker. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld een traumatische ervaring of medische noodzaak. Of van een dergelijke omstandigheid sprake is, wordt
besloten door het hoofd behandeling en/of het hoofd sociotherapeutisch milieu, eventueel op advies van of na overleg met de (huis)arts en/of psychiater.
Uit de stukken blijkt dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die afwijking van de regel rechtvaardigen. Klager zal derhalve niet-ontvankelijk in zijn beklag worden verklaard.

Ten aanzien van c:
Uit de uitspraak van de beklagcommissie blijkt dat klager voorafgaande aan de beklagzitting een kopie van de negatieve uitslag van de urinecontrole heeft ontvangen. Nu aan klagers bezwaren is tegemoet gekomen dient klager niet-ontvankelijk te worden
verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van het beklag onder a ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.

De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van het beklag onder b ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden. Zij vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie ten aanzien van het
beklag
onder c en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 24 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven